dcsimg
Projekt Planerat

70 lägenheter längs Grimstagatan

Grimsta

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 nya bostadsrätter mellan Bergslagsvägen och Grimstagatan. Planen berör fastigheten Grimsta 1:2

Samråd pågår

Projektfakta

Bostäder utmed Grimstagatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 nya lägenheter mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Området som berörs ligger i gränsandet mellan Vällingby och Grimsta och består idag av en sluttande gräsyta.

I planen föreslås ett hus i fem till sex våningar med sammanlagt cirka 70 bostadsrättslägenheter. Garage i souterrängvåning löper under huset.

Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Så lyder en av strategierna för stadens utveckling. Översiktsplanen anger "tät stadsbebyggelse" för Grimsta och nedanstående vägledningar stämmer väl för projektet: 

  • Tillvarata möjligheter att skapa ett rikt utbud av levande och trygga offentliga miljöer i alla områden.
  • Planera för kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen.
  • Prioritera förändringar som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
  • Planera för ett variationsrikt utbud av bostäder som attraherar många stockholmare. 

Tidplan

  • Start-PM: 17 september 2017
  • Samråd 19 juni 2018 – 4 september 2018
  • Granskning 1:a kv 2019
  • Antagande 2:a kv 2019

Byggherre

Byggherre är AB Borätt.

Bilder

Den nyaljusa tegelbyggnaden syns i förgrunden.
Perspektivbild över bebyggelseförslaget från nordväst. Bildillustration: Fojab.
Nya huset sett från gatan. Huset har ljust tegel och grönaktiga balkonger.
Perspektivbild från sydöst på bebyggelseförslaget. Befintlig lamell till vänster. Illustration: Fojab.
kartbild över stadsdelen med det tänkta planområdet inringat med rött.
Ungefärligt planområde markerat med rött.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anton Nylander

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad