dcsimg
Illustration över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut. Vy från Agnes Lagerstedts gata. Husen är gröna och vita med många fönster och glasbalkonger.
Illustration över hur den nya bebyggelsen kan komma att se ut. Vy från Agnes Lagerstedts gata. Illustration: Utopia Arkitekter.
Projekt Pågående

Bostäder vid Agnes Lagerstedts gata

Fruängen

Två högre hus med cirka 45 lägenheter byggs i del av Västberga 1:1 vid Agnes Lagerstedts gata öster om Fruängens centrum.

De två byggnaderna är tio och sex våningar höga och ligger på en av Fruängens högsta punkter. Byggnaden förstärker topografin i området och blir framträdande i Fruängens landskap. Byggnaderna byggs delvis i sluttning och i suterräng.

Runtom ordnas gårdsmark med ramp till garage, bilpoolsplats, avfallshantering och cykelparkering under tak. Parken i väster ska bevaras och en ny gångväg byggs.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny flerbostadsbebyggelse i närheten av Fruängen centrum och att förstärka Fruängen som kollektivtrafikknutpunkt.

Planområde

Planområdet är beläget öster om Fruängens centrum vid Agnes Lagerstedts gata och utgörs av cirka 900 kvadratmeter. Planområdet omfattar del av Västberga 1:1. Fastigheten ägs av Stockholms stad.

Tidplan

Planen vann laga kraft 10 oktober 2017. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd i den överklagan som skett.

Genomförandetid från dess att planen vunnit laga kraft är fem år.

Byggnaden sett från tunnelbanestationen i Fruängen.
Volymillustration av bebyggelseförslaget sett från tunnelbanans perrong. Gestaltningen är ett exempel på hur byggnaden kan komma att se ut. Illustration: Utopia Arkitekter.

Vill du veta mer?

Planen vann laga kraft 10 oktober 2017. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa det planeringsarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad