dcsimg
Perspektiv mot norr längs Bällstaån med föreslagen strandpromenad.
Projekt Planerat

Bostäder vid Bällstaån

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för kvarteret Vandenbergh 9 med mera föreslår staden cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål, verksamhetslokaler och en förskola. I förslaget planeras även en utveckling av strandpromenaden.

Detaljplan för Vandenbergh 9 är på granskning

Nya bostäder, förskola och lokaler vid Bällstaån i Mariehäll

I förslaget till detaljplan för fastigheten Vandenbergh 9 i Mariehäll - Dp 2015-00382 föreslås industrifastigheten Vandenbergh 9 omvandlas till bostäder, lokaler för publik och annan verksamhet samt en förskola. Totalt planeras cirka 212 bostäder. Planen syftar även till att möjliggöra utveckling av strandpromenaden mellan byggnaden och Bällstaån.

Planförslaget har tidigare antagits av stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2017, men upphävdes 14 december 2018 av Mark- och miljööverdomstolen. Upphävande av strandskydd inom planområdet hade då inte prövats. Stadsbyggnadskontoret genomför därför en ny granskning, där upphävande av strandskydd inom planområdet prövas.

Titta på förslaget

Planförslaget finns under tiden 18 januari till 1 februari 2019 i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst. Där kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Förslaget visas öven i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

 

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista granskningsdagen ha inkommit till

Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst. Där kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

eller Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienummer 2015-00382

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till stadsbyggnadskontoret. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

www.stockholm.se/sbkgdpr hittar du mer information om hur stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor kopplade till GDPR.

 

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola

Industrifastigheten Vandenbergh 9 planeras omvandlas till cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål och verksamheter samt en förskola.

Planförslaget utgår från byggnadens kulturhistoriska värde och tillvaratar dess karaktäristiska uttryck. Den befintliga byggnadens sockeldel planeras att behållas. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar. Terrassen, däcket som påbyggnaden står på, rymmer en gårdsgata, entréer med förgårdar, privata uteplatser/takterrasser samt gemensamma takterrasser.

I förslaget planeras en utveckling av strandpromenaden och att promenaden utformas som ett offentligt rum med en grön parkyta och är tillgänglig för både promenader och vistelse.

En förskola med tre avdelningar föreslås och en förskolegård om sammanlagt cirka 820 kvm, vilket motsvarar cirka 15 kvm uteyta per barn. Förskolegården i markplan är delvis upphöjd och skyddad mot strandpromenaden.

All bilparkering planeras ske i befintligt garage. Parkeringstalet för bil har beräknats uppgå till 0,5 (parkeringsplatser per lägenhet) för bostäderna. Det befintliga garaget rymmer cirka 100 parkeringsplatser till de cirka 212 bostäderna samt anvisade parkeringsplatser till de befintliga verksamheterna.

Tidplan

Samråd om detaljplanen pågick mellan 5 april – 17 maj 2016.
Granskning ägde rum under perioden 9 november – 7 december 2016. Planen antogs vid stadsbyggnadsnämndens möte i mars 2017.

Planförslaget har tidigare antagits av stadsbyggnadsnämnden den 23 mars 2017, men upphävdes 14 december 2018 av Mark- och miljööverdomstolen. Upphävande av strandskydd inom planområdet hade då inte prövats. Stadsbyggnadskontoret genomför därför en ny granskning, där upphävande av strandskydd inom planområdet prövas. Ny granskning äger rum 18 januari till 1 februari 2019. Stadsbyggnadsnämnden planeras kunna fatta nytt beslut om antagande 7 mars 2019. Planen kan vinna laga kraft i månadsskiftet mars/april 2019 om planen inte överklagas.

Byggaktör

Stockholms stad och SSM Bygg och fastighets AB. Fastigheten ägs av Niam.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Enhetschef, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad