dcsimg
Perspektiv mot norr längs Bällstaån med föreslagen strandpromenad.
Projekt Planerat

Bostäder vid Bällstaån

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för kvarteret Vandenbergh 9 med mera föreslår staden cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål, verksamhetslokaler och en förskola. I förslaget planeras även en utveckling av strandpromenaden.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola

Industrifastigheten Vandenbergh 9 planeras omvandlas till cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål och verksamheter samt en förskola.

Planförslaget utgår från byggnadens kulturhistoriska värde och tillvaratar dess karaktäristiska uttryck. Den befintliga byggnadens sockeldel planeras att behållas. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar. Terrassen, däcket som påbyggnaden står på, rymmer en gårdsgata, entréer med förgårdar, privata uteplatser/takterrasser samt gemensamma takterrasser.

I förslaget planeras en utveckling av strandpromenaden och att promenaden utformas som ett offentligt rum med en grön parkyta och är tillgänglig för både promenader och vistelse.

En förskola med tre avdelningar föreslås och en förskolegård om sammanlagt cirka 820 kvm, vilket motsvarar cirka 15 kvm uteyta per barn. Förskolegården i markplan är delvis upphöjd och skyddad mot strandpromenaden.

All bilparkering planeras ske i befintligt garage. Parkeringstalet för bil har beräknats uppgå till 0,5 (parkeringsplatser per lägenhet) för bostäderna. Det befintliga garaget rymmer cirka 100 parkeringsplatser till de cirka 212 bostäderna samt anvisade parkeringsplatser till de befintliga verksamheterna.

Tidplan

Samråd om detaljplanen pågick mellan 5 april – 17 maj 2016.
Granskning ägde rum under perioden 9 november – 7 december 2016. Planen antogs vid stadsbyggnadsnämndens möte i mars 2017. Detaljplanen upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen i december 2018. Stockholms stad ser över möjligheterna att ta förslaget vidare efter upphävandet.

 

Byggaktör

Stockholms stad och SSM Bygg och fastighets AB. Fastigheten ägdes tidigare av Niam.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Enhetschef, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad