dcsimg
illustration som visar terrasserade lamellhus Bild: Joliark
Terrasserade lamellhus. Perspektiv: Joliark
Projekt Pågående

Bostadsområde vid f.d. Farsta sjukhem

Farsta

Detaljplanen Perstorp 1 ingår i ett större utbyggnadsområde längs Drevvikens strand. Planen gör det möjligt att skapa ett attraktivt, sjönära bostadsområde i området som tidigare inrymt Farsta sjukhem.

För byggnationen av bostäder, verksamheter med mera ansvarar byggaktörerna Familjebostäder, Byggnadsfirman Viktor Hansson och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Familjebostäder bygger 600 hyresrätter varav 220 i studentboende och två garage.

Byggnadsfirman Viktor Hansson bygger 120 lägenheter i bostadsrättsform med tillhörande underjordisk garage.

SISAB kommer på den nuvarande förskoletomten bygga en ny förskola med 6 avdelningar. Den befintliga förskolan ska rivas dessförinnan. I en av Familjebostäders kvarter kommer också en komplementförskola att inrymmas.

Störande arbeten

Arbeten i projektet och transporter till och från arbetsområdet innebär en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåer och tider för störande arbeten ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för byggarbetsplatser. Inför störande arbeten kommer varje byggherre att informera om vilka arbetstider som gäller för det bygget.

Projektfakta

Vad?

Förslaget innehåller cirka 700 bostäder samt förskolor och verksamhetslokaler. Cirka 215 av bostäderna planeras som studentbostäder. Planen förutsätter att den befintliga sjukhemsbyggnaden rivs.

Ett höghus på 17 våningar med studentbostäder etablerar ett landmärke som ger området identitet. Bebyggelsen ska utformas för att ta tillvara läget på höjden och möjliggöra utblickar mot Drevviken. För att skapa ytterligare boendekvaliteter ges området en grön karaktär med en kvarterspark centralt i området, gröna stråk och sparad natur mellan husen i kantzonerna.

Varför?

Planområdet gränsar till Tyngdpunkt Farsta - en av de nio tyngdpunkter som stadens översiktsplan anger som tät stadsbebyggelse. Här finns goda möjligheter att skapa nya bostäder, fler arbetsplatser, utökad handel samt kultur- och idrottsrelaterade verksamheter. Stadsbyggnadskontoret anser att det området lämpar sig bra för nya bostäder och blir ett positivt tillskott i området.

När?

Våren 2018 påbörjades de förberedande arbetena. Efter sommaren kommer Farsta Sjukhem att rivas, sen kommer markarbeten att ta vid. Bland annat ska en fjärrvärmeledning grävas ned i Ekebergabacken.

Hösten 2018 påbörjas byggandet av första kvarteret.

Vem?
Byggherrar är Familjebostäder tillsammans med White arkitekter, SISAB tillsammans med Aperto Arkitekt samt Byggnadsfirman Viktor Hansson tillsammans med Joliark.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Illustration som visar studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen. Bild: White
Studentområde. Vy från söder, Nynäsvägen.
Norra bebyggelsen, vy från norr.
Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst. Bild: White
Volymskiss av planförslaget. Vy från nordväst.

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad