dcsimg
Flygfoto med vy över hus
Flygfoto över Glavsfjorden
Projekt Pågående

Bostadsrätter och förskola vid Rämensvägen

Årsta

I kvarteret Glavsfjorden, mellan tvärbanan och Rämensvägen, byggs 144 lägenheter och en förskola med sex avdelningar. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp.

Projektfakta

144 bostäder och en förskola

Kvarteret Glavsfjorden ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. Kvarteret ligger vid tvärbanans station Valla Torg och Rämensvägen och här byggs 144 bostadsrätter, en förskola och en aktivitetspark. Årstastråkets andra etapp beräknas vara klar under 2021.

Del av Rämensvägen avstängd

Den del av Rämensvägen som ligger längs JM:s byggnation är avstängd för biltrafik, fram till och med bostadshusens färdigställande under 2019.

Ny aktivitetspark för barn och ungdomar

Staden kommer att påbörja arbeten med en parkering och dagvattendamm under sommaren 2018. Under 2019 kommer staden anlägga en aktivitetspark för äldre barn och ungdomar i området. Stockholms stad kommer också att anlägga en ny gata med vändplats som är avsedd för trafik inom Glavsfjorden. Gatan beräknas vara klar våren 2019.

JM och Sisab är byggaktörer

I Glavsfjorden byggs 144 bostadsrätter, som beräknas vara färdigställda under sensommaren 2019. Bebyggelsen består av tre huskroppar i fem våningar. Några av husen ligger i sluttningen ner mot spåren och där kommer det att bli sex våningar. JM är byggaktör för lägenheterna i Glavsfjorden.

JM:s webbplats för Gavelhusen

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är byggaktör för en ny friliggande förskola med sex avdelningar. Preliminär byggstart är sommaren 2018. Förskolan beräknas öppna hösten 2019.

Nyheter

Bildgalleri

Vy över hus och innergård. Människor umgås.
Visionsbild för Gavelhusen: Bild: JM
Vy över hus och innergård. Människor umgås.
Visionsbild för Gavelhusen. Bild: JM
Bildvy över väg kantad av träd och hus. Människor som promenerar, cyklar och kör bil.
Visionsbild för Glavsfjorden. Bild: Sweco
Bildvy över förskolegård, gång- och cykelväg och grönska. Människor cyklar, leker och promenerar.
Visionsbild för förskola i Glavsfjorden. Bild: Sweco
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Walid Osman Gulai

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad