dcsimg
Ungefärligt utredningsområde för Bromstensgluggen visas i rött.
Ungefärligt utredningsområde för Bromstensgluggen visas i rött.
Projekt Planerat

Bromstensgluggen

Bromsten

Stockholm växer. Utifrån ett helhetsperspektiv planerar staden för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Arbetet med att ta fram en detaljplan för Bromstensgluggen, del av Bromsten 9:2 har påbörjats. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga bostäder inom planområdet. Planarbetet med detaljplanen för Bromstensgluggen avvaktar programarbetet för Spångadalen.

Projektfakta

Varför?

I Stockholms översiktsplan anges att sambanden mellan Rinkeby/Tensta och Spånga bör utvecklas för att integrera dessa stadsdelar på ett tydligare sätt och för att förbättra kopplingen mellan pendeltåg och tunnelbanesystem. Det aktuella program- och planarbetet överensstämmer även med strategin i översiktsplanen att pröva lämplig markanvändning i gränszonerna mellan olika områden.

Vad?

Planområdet ligger som en kil mellan Bromstens östra del och Ulvsundavägen. Bromstensgluggen planeras att utvecklas med cirka 600 bostäder, verksamhetslokaler och förskola.

Parallellt startade programarbete för Spångadalen, del av Akalla 4:1 och Bromsten 9:2 (diarienummer: 2016-02436). Avsikten är att uppnå en mer kvalitativ och effektiv planering ur ett helhetsperspektiv och målet är att åstadkomma en tät, hållbar stad.

Stadsutvecklingsområdet för Spångadalen innefattar dalgångarna mellan Tensta, Rinkeby och Bromsten samt området öster om Bromsten intill Ulvsundavägen. Området föreslås utvecklas med cirka 800 – 1000 bostäder och bättre kopplas ihop med omgivningen. Med tillkommande bostäder, förskola, verksamheter, parker, gator och gång- och cykelbro skapas förutsättningar för en ökad attraktivitet och trygghet.

Vem?

Stockholms stad och Svenska Bostäder.

När?

Vid stadsbyggnadsnämnden sammanträde 18 maj togs beslut om att påbörja arbete med detaljplan för Bromstensgluggen, del av Bromsten 9:2. Planarbetet med detaljplanen för Bromstensgluggen avvaktar programarbetet för Spångadalen.

Bildgalleri

Flygfoto där avgränsning för Spångadalen och Bromstensgluggen framgår.
Flygfoto där avgränsning för Spångadalen och Bromstensgluggen framgår.
Ungefärligt utredningsområde för Bromstensgluggen visas i rött.
Ungefärligt utredningsområde för Bromstensgluggen visas i rött.
Flygfoto med två områden markerade i färg.
Spångadalen är markerat med orange. Bromstensgluggen är markerat med cerise.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad