dcsimg
Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan
Strömbron
Projekt Pågående

Cykelbana på Strömbron och Stallgatan

Norrmalm

Stockholms stad säkerställer en framkomlig och trafiksäker lösning för cykeltrafik längs Strömbron och vid korsningen Strömbron-Strömgatan-Kungsträdgårdsgatan-Södra Blasieholmshamnen och vidare över Stallgatan. Ett bilkörfält på Stallgatan och ett bilkörfält på Strömbron ska göras om till cykelbanor.

Projektfakta

Bredare enkelriktade cykelbanor och säkrare korsningar

På Strömbrons östra del i norrgående tas ett körfält bort för biltrafik för att ge plats åt bredare cykelbana och gångbana. På den västra sidan breddas cykelbanan. Enkelriktade cykelbanor planeras.

Stallgatan är idag en genomfartsled anpassad för motorfordonstrafik och en viktig del av cykelpendlingsnätet.

De smala körfälten innebär att cyklister utsätts för stora trafik-säkerhetsrisker. Gatuutformningen kommer att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för cykeltrafiken. Det möjliggör också överflyttning av cyklister från den hårt belastade Arsenalsgatan till Stallgatan.

Gatans begränsande bredd innebär att ett körfält tas i anspråk för att skapa en enkelriktad cykellösning.

Stallgatans korsning med Blasieholmstorg anpassas och hastighetssäkras för den förväntade ökningen av gående till det framtida Nobel Center.

Ska minska olyckor bland cyklister

Strömbron och korsningen med Strömgatan/Södra Blasieholmshamnen är sedan många år hårt belastad med cykeltrafik och gående. Stallgatan är utpekad som pendlingsstråk i cykelplanen.

Olycksstatistiken visar att det finns ett behov av åtgärder för att förbättra situationen för cyklister. Den nya utformningen på Strömbron och korsningen bedöms öka både säkerhet och framkomlighet för cyklister och gående.

Arbetet pågår 2017–2018

Byggstart maj 2017 och beräknas vara klart sommaren 2018.

Genomförs av staden

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad