dcsimg
Fatbursparken norra, flygperspektiv.
Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Projekt Planerat

Fatbursparken norra

Södermalm

På Södermalm pågår planering för att förbättra den norra delen av Fatbursparken och Mariagårdstäppan.

Nyheter

Projektfakta

Nya parkytor i Fatbursparken

I samband med att Trafiverket byggde Citybanan överdäckades stambanan vid Mariagårdstäppan. Här skapas nu möjligheter för Stockholms stad att koppla samman Mariagårdstäppan med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Nu pågår projektering för hur den nya parken ska gestaltas, se skisser i bildgalleriet på denna sida. När projekteringen är klar kommer staden att upphandla en entreprenprenör för arbetet. Det beräknas ske under första kvartalet 2019. Arbetena kommer att ske etappvis. Första etappen beräknas starta under våren 2019. 

Samtidigt finns planer på att bygga nya bostäder i Johan Helmich Romans Park. Planeringsarbetet har dock legat vilande under flera år på grund av påtalade risker från Länsstyrelsen som framkom under samrådet. Stadens ambition är att bostäder ska byggas på denna plats.

 

Tidplan

I slutet av 2016 tog staden över de områden i parken som Trafikverket använt för bygget av Citybanan och överdäckningen av stambanan. 

I februari 2017 presenterade staden ett program för utformning av den norra delen av parken. Se sammanställning av synpunkter på förslaget samt hur staden tar frågorna vidare under fliken "Synpunkter från öppet hus" längre ned på denna sida.

I juni 2017 invigdes en pop up-park i parken. Pop up-parken kommer även finnas under sommaren 2018.

Synpunkter från öppet hus

I februari 2017 hade projekt Fatbursparken ett öppet hus. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter, önskemål och förslag till förbättringar gällande skisserna på ny parkdel i norra delen av Fatbursparken. En del av de synpunkter som inkommit på skisserna kan Stockholms stads exploateringskontor arbeta in i planen för den nya delen av Fatbursparken. Andra synpunkter har projektet tagit vidare och överlämnat till andra förvaltningar för vidare hantering eller utredning. Nedan följer några av de synpunkter som inkom samt en kommentar om hur Stockholms stad hanterat synpunkterna. 

Utöver nedanstående synpunkter framfördes även önskemål om: Café, växthus, vatten i parken, plaskdamm, uteduschar, fläder, kastanjeträd, dansbana, boule samt att bollplan ska flyttas från Timmermansparken.

Staden ställer sig positiv och utreder:

  • Scen för teater
  • Boule - är redan i dag möjligt
  • Plats för loppis och evenemang
  • Café – förutsättningarna utreds
  • Vatten – eventuell vattenlek utreds vid lekplats.

Staden kommer inte arbeta vidare med följande förslag:

  • Dansbana – inte möjligt på grund av ljudstörning.
  • Växthus – inte aktuellt inom ramen för återställande av parken.
  • Utedusch – inte möjlig. Omfattande ledningsdragningar krävs.
  • Flytta bollplan – inte möjligt av utrymmesskäl.

Bildgalleri

Fatbursparken norra
Fatbursparken norra. Illustration: White/Tegmark
Illustrationsplan.
Illustrationsplan. Källa: White arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Kenneth Kempendahl

Enhetschef, Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad