dcsimg
Fatbursparken norra, flygperspektiv.
Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Projekt Planerat

Fatbursparken norra

Södermalm

På Södermalm pågår planering för att förbättra den norra delen av Fatbursparken och Mariagårdstäppan. Under våren 2019 beräknas arbetena starta med att bygga ut den norra delen och arbetena beräknas pågå till 2020.

Bildgalleri

Fatbursparken norra
Fatbursparken norra. Illustration: White/Tegmark
Illustrationsplan.
Illustrationsplan. Källa: White arkitekter
Illustrationsplan över planerad utveckling av Fatbursparkens norra del.
Illustrationsplan över planerad utveckling av Fatbursparkens norra del

Projektfakta

Nya parkytor i Fatbursparken

I samband med att Trafiverket byggde Citybanan överdäckades stambanan vid Mariagårdstäppan. Här skapas nu möjligheter för Stockholms stad att koppla samman Mariagårdstäppan med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Samtidigt finns planer på att bygga nya bostäder i Johan Helmich Romans Park. Planeringsarbetet har dock legat vilande under flera år på grund av risker som Länsstyrelsen påtalade under samrådet. Stadens ambition är att bostäder ska byggas på denna plats.

Konst i parken

En del statyer, som ingår i ett större konstverk, har tagits bort i samband med att arbetena med Citybanan pågått. Andra statyer har tagits bort på grund av vandalisering och några statyer har stulits. De statyer som tagits bort har Stadsmuseet ansvar för och de kommer att ställas tillbaka när parken är färdigställd. De statyer som har stulits eller vandaliserats ska, om det är möjligt, återskapas.

Tidplan

I slutet av 2016 tog staden över de områden i parken som Trafikverket använt för bygget av Citybanan och överdäckningen av stambanan. 

I februari 2017 presenterade staden ett program för utformning av den norra delen av parken. Se sammanställning av synpunkter på förslaget samt hur staden tar frågorna vidare under avsnittet "Synpunkter från öppet hus" längre ned på denna sida.

Nu pågår projektering för hur den nya parken ska gestaltas, se skisser i bildgalleriet på denna sida. När projekteringen är klar kommer staden att upphandla en entreprenprenör för arbetet. Det beräknas ske under första kvartalet 2019. Arbetena kommer att ske etappvis. Första etappen beräknas starta under våren 2019.

Under sommaren 2017 och 2018 har det funnits en pop up-park i parken. Projektets förhoppning är att pop up-parken ska finnas kvar även under sommaren 2019 parallellt med att övriga delar av den norra delen av parken rustas upp.

Synpunkter från öppet hus

I februari 2017 hade projekt Fatbursparken ett öppet hus. Då fanns det möjlighet att lämna synpunkter, önskemål och förslag till förbättringar gällande skisserna på ny parkdel i norra delen av Fatbursparken. En del av de synpunkter som inkommit på skisserna kan Stockholms stads exploateringskontor arbeta in i planen för den nya delen av Fatbursparken. Andra synpunkter har projektet tagit vidare och överlämnat till andra förvaltningar för vidare hantering eller utredning. Nedan följer några av de synpunkter som inkom samt en kommentar om hur Stockholms stad hanterat synpunkterna. 

Utöver nedanstående synpunkter framfördes även önskemål om: Café, växthus, vatten i parken, plaskdamm, uteduschar, fläder, kastanjeträd, dansbana, boule samt att bollplan ska flyttas från Timmermansparken.

Staden ställer sig positiv och utreder:

  • Scen för teater
  • Boule - är redan i dag möjligt
  • Plats för loppis och evenemang
  • Café – förutsättningarna utreds
  • Vatten – eventuell vattenlek utreds vid lekplats.

Staden kommer inte arbeta vidare med följande förslag:

  • Dansbana – inte möjligt på grund av ljudstörning.
  • Växthus – inte aktuellt inom ramen för återställande av parken.
  • Utedusch – inte möjlig. Omfattande ledningsdragningar krävs.
  • Flytta bollplan – inte möjligt av utrymmesskäl.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Kenneth Kempendahl

Enhetschef, Södermalms stadsdelsförvaltning

Nyheter

Uppdaterad