dcsimg
 Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Projekt Planerat

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Nockebyhov

Vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen finns planer på att uppföra flerbostadshus med totalt cirka 95 lägenheter. Planförslaget är ett led i förverkligandet av Stockholms stads bostadsmål och att utveckla Nockebyhov.

Projektfakta

Nya bostäder nära grönska, vatten och kommunikationer

Planområdet – kvarteret Ordenskapitlet med flera - är beläget i Nockebyhov cirka två kilometer från Brommaplan. Det är utpekat för möjlig flerbostadshusbebyggelse enligt det program för västra delen av Nockebyhov som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013. Nockebyhov har jämfört med Brommas traditionella trädgårdsstäder en mer blandad bebyggelsestruktur med ett relativt stort inslag av flerbostadshus. Närheten till Judarskogens naturreservat ger goda boendevärden.

 

Flerbostadshus med 95 bostäder, lokaler och LSS-boende

I förslaget finns planer på att uppföra cirka 95 hyreslägenheter i fyra hus om 4-5 våningar vid Gubbkärrsvägen. Kommersiella lokaler möjliggörs i två hörnlägen. Gubbkärrsvägens trottoarer breddas och entréer riktas mot gatan. Genom takens asymmetriska utformning är takfotshöjden lägre mot gårdssidan och befintlig bebyggelse än mot vägen. En kulturhistoriskt intressant före detta panncentral bevaras och tillåts för en eller två bostäder.

Ett LSS-boende kan inrymmas i bottenvåningen i en ny byggnad längs Semestervägen på tidigare planlagd mark avsedd för bostäder. Närmaste avstånd från flerbostadshus till befintliga två villor vid Fritidsvägen är cirka 25 meter.

Befintliga busshållplatser vid Gubbkärrsvägen och Tältgatan flyttas för att ge plats för ett nytt hus och av bullerskäl. Ett nytt hållplatsläge möjliggörs norr om Semestervägen. En elnätstation placeras i planområdets södra del. Parkering sker i huvudsak i garage. Parkeringstalet planeras till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Antalet cykelplatser är planerat till 2,5 per lägenhet.

 

Miljö och ekologi

Ett miljötänk genomsyrar projektet. Exploateringsnämnden beslöt 2015 att del av aktuellt planområde ska vara ett miljöspetsområde. Avsikten är att ur ett livscykelperspektiv uppnå ett klimatneutralt, giftfritt boende med god inomhusmiljö. Fasaderna får karaktär genom stående träpanel.

Ekologisk grönkompensation planeras för att stödja ekologiska och rekreativa värden inom området mellan Gubbkärrsvägen och Mälaren. En våtmark planeras bland annat att återställas omedelbart norr om planområdet. Fällningsförbud anges för bland annat en ek.

 

Tidplan

Markägare är Stockholms stad och marken planeras att upplåtas med tomträtt till Familjebostäder AB som är byggherre. Förslaget följer Program för västra Nockebyhov, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013 och stadens översikts­plan samt bidrar till att uppfylla stadens mål om att bygga 80000 bostäder till 2025.

Planarbetet startade i november 2015. Samråd av planförslaget ägde rum mellan den 13 december 2016 och 7 februari 2017. För ställningstagande inför granskning redovisades samrådet och ett bearbetat planförslag för stadsbyggnadsnämnden den 23 november 2017. Detaljplanen var på granskning mellan 22 augusti till 19 september 2018.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 december 2018 avser nämnden behandla förslag till ny detaljplanen för kvarteret Ordenskapitlet med flera för antagande.

Ta del av handlingarna

Bildgalleri

Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Gubbkärrsvägen riktning norrut visande det södra kvarteret. Illustration: Witte Arkitektstudio.
 Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Gubbkärrsvägen med det norra kvarteret närmast i bild. Illustration: Witte Arkitekter.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Fritidsvägen mot föreslagna flerbostadshus. I förgrunden skymtar befintlig villabebyggelse. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Vy från Tältgatan mot föreslagna flerbostadshus och Judarskogen. Illustration: Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.
Illustrationsplan: Bjerking/Witte Arkitektstudio.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad