dcsimg
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Planerat

Flerbostadshus och radhus planeras längs Björnmossevägen

Kälvesta

Längs Björnmossevägen, inom fastigheten Kälvesta 1:3 med flera, föreslås cirka 385 bostäder varav 140 planeras som bostadsrätter, 217 som hyresrätter inom konceptet Stockholmshus och ytterligare 28 som radhus. Björnmossevägen planeras flyttas, vilket skapar möjlighet att bygga på stadens mark samtidigt som det befintliga grönområdet kan utvecklas. Samråd om detaljplanen pågår under perioden 15 januari till 26 februari 2019 och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Samråd om ny detaljplan för Björnmossevägen i Kälvesta pågår mellan 15 januari och 26 februari. Under samrådet kan du framföra dina synpunkter på planförslaget. I förslaget till detaljplan planeras Björnmossevägen flyttas cirka 20 meter österut från dagens läge och ny bebyggelse i form av flerbostadshus placeras väster om vägen. Sammantaget innebär förslaget 385 nya bostäder varav 28 planeras som radhus. I planområdet ingår även parkområden samt nya gång- och cykelvägar.

Planområde

Planområdet utgörs av båda sidor av Björnmossevägen från fastigheten Kärrspiran 1 (Björnbodahallen) och Skogsnävan 1 (Björnbodaskolan) i söder till gränsen mot Järfälla kommun i norr.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 15 januari till 26 februari 2019 på nedanstående platser under de tider då respektive verksamhet har öppet:

  • Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
    I Teknikska nämndhuset finns även en fysisk modell samt en 3D visualisering som visar föreslagen bebyggelse. 
  • Vällingby bibliotek, Vittangigatan 24

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte äger rum onsdag den 30 januarikl. 18.00 – 20.00 i Hässelbygårdsskolans aula (Prisma), Loviselundsvägen 10 i Hässelby gård med ingång från Hässelby torg.

Samrådsmötet kommer innehålla en presentation av planförslagen för både Björnmossevägen och Björnbodaskolan samt frågestund med start kl. 18.00.

Läs mer om utvecklingen av Björnmossevägen

Projektfakta

Nya bostäder utreds längs Björnmossevägen

I detaljplanen föreslås 385 nya bostäder, varav 140 planeras som bostadsrätter, 217 som hyresrätter inom konceptet Stockholmshus och ytterligare 28 som radhus vid Björnmossevägen.

Den tidigare kraftledning har flyttats och vilket gör det möjligt att bygga bostäder i enlighet med Stockholms stads översiktsplan. De nya bostadshusen får ett varierande våningsantal från fyra till sex våningar. Utifrån platsens förutsättningar med höjdskillnader och distans till närliggande bebyggelse finns det möjlighet att pröva högre bebyggelse i den södra delen av området. Därefter trappas bebyggelsen ner och en fyravåningsskala möter den befintliga villabebyggelsen. I norr vid gränsen mot Järfälla kommun planeras ett radhusområde om cirka 28 radhus.

Parkering sker i övervägande del i parkeringsgarage under mark eller i suterräng. Området får nya parkvägar och funktioner som tillgängliggör och stärker dess biologiska mångfald.

Projektet innebär att bostadsbeståndet i området kompletteras med hyres- och bostadsrätter. Projektet innebär att ändamålsenliga lägenheter tillförs i Kälvesta och Vinsta vilket kan vara av stort värde för människor som vill bo kvar i sitt område men av olika skäl inte kan eller vill bo i villa eller radhus.

En del av flerbostadshusen planeras som Stockholmshus. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och till att uppnå en större variation av upplåtelseformer.

Här kan du läsa mer om projektet Stockholmshusen.

Björnmossevägen planeras flyttas

Björnmossevägen är i Stockholms stads översiktsplan utpekad som ”stadsgata av lokal karaktär” vilket innebär att ny blandad bebyggelse kan prövas längs gatans sträckning. Björnmossevägen planeras flyttas i sidled cirka 20 meter österut för att möjliggöra de nya bostäderna långa gatans västra sida. Stadsgatan ska utformas som ett attraktivt offentligt rum med god framkomlighet för gång, cykel och biltrafik. Vägen kompletteras med gång- och cykelbana, kanstensparkering och gatuträd.

Grönområdet tillvaratas och utvecklas

Detaljplanen syftar även till att skapa goda boendemiljöer och stärka kvaliteter i befintliga park- och naturområden. Det tidigare kraftledningsstråket utmed Björnmossevägen har rekreations- samt naturvärden och detaljplanen möjliggör att stråket kan finnas kvar och utvecklas med nya funktioner. Även parkområdet i norr samt skogspartiet vid Björnbodaskolan får en ökad programmering och anläggningar som stödjer den biologiska mångfalden.

Tidplan

  • Den 7 december 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till Svenska Bostäder.
  • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
  • Samråd 15 januari– 26 februari 2019. Under samrådet finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Läs mer om samrådet och hur du ta del av förslaget högre upp på den här sidan.
  • Granskning kvartal 3, 2019
  • Antagande kvartal 4, 2019

Byggaktörer

Stockholms stad i samarbete med Svenska Bostäder och BTH bostad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. Under samrådet, som är mellan 15 januari till 26 februari 2019, finns det möjlighet att framöra synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Flygvy mot norr. Bild: ÅWL Arkitekter.
Flygvy mot norr. Bild: ÅWL Arkitekter.
Gatuvy mot norr. Bostäderna planeras som bostadsrätt. Bild: ÅWL Arkitekter.
Gatuvy mot norr. Bostäderna planeras som bostadsrätt. Bild: ÅWL Arkitekter.
Gatuvy från Björnmossevägen söderut. Bilden visar möjlig utformning av Stockholmshusen och gatumiljön. Bild: ÅWL Arkitekter
Gatuvy från Björnmossevägen söderut. Bilden visar möjlig utformning av Stockholmshusen och gatumiljön. Bild: ÅWL Arkitekter
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Gatuvy från Björnmossevägen norrut. Bilden visar möjlig utformning av torget, gatan och intilliggande byggnader. Bild ÅWL Arkitekter
Gatuvy från Björnmossevägen norrut. Bilden visar möjlig utformning av torget, gatan och intilliggande byggnader. Bild ÅWL Arkitekter
Illustrationsplan över planområdet. Bild: Kragh & Berglund.
Illustrationsplan över planområdet. Bild: Kragh & Berglund.
Utredningsområdet är markerat med rött.
Utredningsområdet är markerat med rött.

Visualisering av förslaget i 3D-miljö

Se planförslaget i 360 i stadens VR-modell. Det finns två vyer som visar den föreslagna bebyggelsen ur ett fågelperspektiv och hur den nya bebyggelsen förhåller sig till platsen i dag.

3D-vyer

Välbesökt samrådsmöte

30 januari 2019 genomförde stadsbyggnadskontoret ett samrådsmöte, där både planförslaget för Björnbodaskolan och planförslaget för Björnmossevägen presenterades.

Samrådsmötet, som bestod i presentation samt frågestund, ägde rum på Teater Prisma vid Hässelby torg och cirka 200 personer deltog. Vid mötet fanns det även möjlighet att ta del av planförslaget samt de utredningar som gjorts. Efter den allmänna frågestunden fanns det möjlighet att ställa enskilda frågor till projektmedarbetarna och titta på en fysisk modell med föreslagen utveckling av Björnmossevägen.

Ta del av presentationen som användes vid mötet

Samråd för projekt Björnbodaskolan och Björnmossevägen pågår till och med 26 februari 2019. Fram till dess finns det möjlighet att framföra synpunkter på respektive planförslag. Hur du tar del av respektive planförslag och lämnar synpunkter framgår på respektive projektwebb:

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer de skriftliga synpunkter som inkommit att sammanställas för respektive projekt och kan ligga till grund för eventuella justeringar av planförslaget.

Björnmossevägen kommer att presenteras för stadsbyggnadsnämnden som anger projektets fortsatta inriktning innan det går upp för granskning.

Inom planarbetet för Björnbodaskolan kommer de skriftliga synpunkterna att sammanställas och eventuellt arbetas in i planförslaget till det ställs ut för granskning.

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad