dcsimg
Illustrationsplan som visar ett förslag på placering
Illustrationsplan som visar ett förslag på placering
Projekt Planerat

Förskola i Hammarbyhöjden

Hammarbyhöjden

Ny förskola med sex avdelningar planeras på fastigheten Hammarbyhöjden 1:1.

Projektfakta

Förskola vid Sparfvenfeltsgatan

Förslaget gör det möjligt att bygga en förskola med sex avdelningar och gård om cirka 3 000 kvadratmeter. Förslaget är att förskolan placeras i den södra delen av Galgbacken. 

Det är viktigt att placeringen av förskolan görs för att värna träd och naturvärden, samt tar hänsyn till kulturmiljövärdena. Förskolans placering ska studeras vidare i det fortsatta arbetet med planen. 

Del i att uppfylla bostadsmålet

Att bygga förskolor är en viktig del i målet på 40 000 bostäder till 2020. En förskola på denna plats kan på ett naturligt sätt ta plats i den befintliga bebyggelsens struktur. 

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att påbörja planarbetet: januari 2018
  • Detaljplanen planeras att gå ut på samråd kvartal 1,2019
  • Granskning är planerat till kvartal 3, 2019 
  • Antagande är planerat till kvartal 4, 2019

Markägare

Marken inom planområdet ägs av Stockholms Stad och är markanvisad till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du läsa handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad