dcsimg
Perspektivbild från Skattegårdsvägen mot öst som visar det nya gaturummet och en möjlig utformning av byggnader. Illustration. Max Arkitekter
Perspektivbild från Skattegårdsvägen mot öst som visar det nya gaturummet och en möjlig utformning av byggnader. Illustration Max Arkitekter.
Projekt Planerat

Förslag om att bygga ut Björnbodaskolan

Vinsta

Förslaget för Skogsnävan 1 med flera innebär att Björnbodaskolan i Vinsta kommer få plats för upp till 1 200 elever. Dessutom föreslås en förskola med sex till åtta avdelningar. Detaljplanen omfattar fastigheterna Skogsnävan 1 och Rödtoppan 1 och 7. Under perioden 15 januari till 26 februari 2019 är det samråd om detaljplanen. Under samrådet finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Inbjudan till samråd

Detaljplan

Samråd om ny detaljplan för Björnbodaskolan i Vinsta pågår mellan 15 januari till 26 februari 2019. Under samrådet kan du framföra dina synpunkter på planförslaget. I förslaget till detaljplan möjliggörs en ny skola för upp till 1200 elever, förskola med sex till åtta avdelningar, och idrottsverksamhet inom befintliga skolfastigheter vid Björnbodaskolan. I detaljplanen föreslås även en utökad skolgård och nya gång- och cykelvägar.

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Vinsta i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Planen avgränsas av omkringliggande vägar Skattegårdsvägen och Björnmossevägen samt kvarteret Don Carlos och Don Juan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 15 januari till 26 februari på nedanstående platser under de tider då respektive verksamhet har öppet:

  • Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Vällingby bibliotek, Vittangigatan 24

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte äger rum onsdag den 30 januari kl. 18.00 – 20.00 i Hässelbygårdsskolans aula (Prisma), Loviselundsvägen 10 i Hässelby gård med ingång från Hässelby torg.

Samrådsmötet kommer innehålla en presentation av planförslagen både för Björnbodaskolan och Björnmossevägen samt frågestund med start kl. 18.00.

Läs mer om detaljplanen för Björnbodaskolan

Projektfakta

Förslag om att bygga ut Björnbodaskolan

Björnbodaskolan i Vinsta byggdes på 70-talet och har idag plats för cirka 370 elever. Det nya förslaget kommer göra det möjligt att bygga en ny skola med plats för upp till 1 200 elever. I nära anslutning till skolan föreslås en förskola med sex till åtta avdelningar.

Bättre miljö för elever och personal

 I planen föreslås att en ny skolbyggnad uppförs för att klara det ökade behovet av elever och uppnå en bättre teknisk och pedagogisk miljö. Antalet elever inom upptagningsområdet väntas öka vilket har resulterat i behovet av en större skola och ny detaljplan för Björnbodaskolan. Den befintliga huvudbyggnaden har delvis tömts på grund av dålig inomhusmiljö. Verksamheten bedrivs istället i tillfälliga lokaler på fastigheten samt på andra skolor i området.

Den nya skolan föreslås utformas som en sammanhängande byggnad i två till fyra våningar med plats för upp till 1200 elever. Den nya skolan föreslås även innehålla en fullstor idrottshall. Byggnaden placeras dels på redan ianspråktagen yta, dels mot Skattegårdsvägen vilket förbättrar angöring till skolan. Planen innehåller också en ny förskola med åtta avdelningar.

I planen skapas även goda skolmiljöer vad gäller friytor på skolgård och befintliga naturvärden tillvaratas.

 Preliminär tidplan

  • Start-PM: 28 augusti 2017
  • Samråd äger rum mellan 15 januari och 26 februari 2019. Under samrådstiden finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Se information ovan om hur du tar del av förslaget samt lämnar synpunkter.
  • Granskning: kvartal 3, 2019
  • Antagande: kvartal 4, 2019

 Byggaktör

Byggaktör är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

flygfotokarta över stadsdelen men planområdet inringat med rött.
Den röda markeringen visar planområdets ungefärliga läge.
Perspektivbild från Skattegårdsvägen mot öst som visar det nya gaturummet och en möjlig utformning av byggnader. Illustration. Max Arkitekter
Perspektivbild från Skattegårdsvägen mot öst som visar det nya gaturummet och en möjlig utformning av byggnader. Illustration Max Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras. Samråd pågår 15 januari till 26 februari 2019. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Bygg- och plantjänsten

Välbesökt samrådsmöte

30 januari 2019 genomförde stadsbyggnadskontoret ett samrådsmöte, där både planförslaget för Björnbodaskolan och planförslaget för Björnmossevägen presenterades.

Samrådsmötet, som bestod i presentation samt frågestund, ägde rum på Teater Prisma vid Hässelby torg och cirka 200 personer deltog. Vid mötet fanns det även möjlighet att ta del av planförslaget samt de utredningar som gjorts. Efter den allmänna frågestunden fanns det möjlighet att ställa enskilda frågor till projektmedarbetarna och titta på en fysisk modell med föreslagen utveckling av Björnmossevägen.

Ta del av presentationen som användes vid mötet

Samråd för projekt Björnbodaskolan och Björnmossevägen pågår till och med 26 februari 2019. Fram till dess finns det möjlighet att framföra synpunkter på respektive planförslag. Hur du tar del av respektive planförslag och lämnar synpunkter framgår på respektive projektwebb:

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet kommer de skriftliga synpunkter som inkommit att sammanställas för respektive projekt och kan ligga till grund för eventuella justeringar av planförslaget.

Björnmossevägen kommer att presenteras för stadsbyggnadsnämnden som anger projektets fortsatta inriktning innan det går upp för granskning.

Inom planarbetet för Björnbodaskolan kommer de skriftliga synpunkterna att sammanställas och eventuellt arbetas in i planförslaget till det ställs ut för granskning.

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad