dcsimg
Projekt Planerat

Grön infrastruktur och ekosystem

Grönare Stockholm etapp 3

I Stockholms stads arbete med att ta fram en ny översiktsplan framgår att det finns behov att förstärka Stockholms gröna infrastruktur och ekosystem. I etapp 3 inom satsningen Grönare Stockholm gör staden insatser på sju platser.

Projektfakta

Stockholms gröna ytor och ekosystem

I Stockholms stads arbete med att ta fram en ny översiktsplan framgår det att det finns behov att förstärka Stockholms gröna infrastruktur och ekosystem. Inom satsningen Grönare Stockholm gör staden insatser på sju platser.

Våtmarker förbättras

Fagersjöskogen - Rågsveds friområde

Lokala kärr och våtmarker restaureras. En tunnel för bland annat groddjur byggs under Magelungsvägen.

De lokala ekmiljöerna förbättras genom att röja, friställa och plantera. Det kommer också att läggas ut död ved. Detta gynnar fauna och flora knuten till ekar.

Grimsta naturreservat

Insatser görs för att förbättra våtmarkerna mellan Mälarens strand och Kyrksjön, bland annat genom att en damm anläggs.

Riksby

Förstärkning av ekbiotoper genom friställning av existerande ekar och plantering av nya ekar. Övervintringslokaler för groddjur.

Ekarnas livsmiljöer förstärks

På fyra platser förstärks de lokala ekmiljöerna genom röjning, friställande av existerande träd, plantering och genom att lägga ut död ved. Detta gynnar fauna och flora knuten till ekar.

  • Vårberg - Skärholmen
  • Hagsätraskogen- Rågsveds friområde
  • Magelungen - Drevviken
  • Larsboda - Sköndal

Tidplan

De sju projekten inom etapp 3 genomförs 2019-2022.

Stockholms stad genomför projekten

Stockholms stad genomför projekten inom stadens satsning Grönare Stockholm.

 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad