dcsimg
Projekt Planerat

Förstärkning av Söder Mälarstrand vid Pålsundet

Södermalm

Våra undersökningar av marken längs Söder Mälarstrand vid Pålsundet har visat att det är nödvändigt att förstärka strandkanten för att minska risken för ras. I samband med förstärkningen bygger vi även en ny gång- och cykelbana.

Projektfakta

Nödvändigt att förstärka strandkanten

Vi har gjort undersökningar av marken längs Söder Mälarstrand, mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. Undersökningarna har visat att det är nödvändigt att förstärka strandkanten längs denna sträcka för att minska risken för ras.

Vi har placerat ut rörelsemätare i det aktuella området som kontinuerligt mäter markens rörelser. Om risken för ras ökar kommer försiktighetsåtgärder att vidtas. Det innebär att det kan bli aktuellt att stänga av området. 

Sträckan får en ny gång- och cykelbana

I samband med förstärkningsarbetena bygger vi en ny gång- och cykelbana längs strandkanten vid Söder Mälarstrand. För att öka trafiksäkerheten kommer gång- och cykelbanan delvis att vara separerad.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet. 

Planerad byggstart tidigast 2020

Kommunfullmäktige i Stockholms stad tog i februari 2018 beslut om att genomföra projektet. Det är ett komplicerat och omfattande arbete som behöver göras, både i vattnet och på land, för att säkra platsen. För att kunna påbörja arbetet krävs först flera tillstånd, bland annat tillstånd för vattenverksamhet.

Det här händer just nu

Länsstyrelsens tillstånd för vattenverksamhet överklagades under hösten 2018. Länsstyrelsen skickade därför ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för avgörande. Mark- och miljödomstolen avslog stadens yrkande om avvisning av överklagandet, upphävde det överklagade tillståndet och skickade tillbaka ärendet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning och beslut.

Eftersom vissa arbeten i vattnet endast får utföras under perioden september-april innebär det att arbetet på platsen tidigast kan starta 2020.

Påverkan i närområdet

Trafiken i området stängs av under byggtiden. Vi kommer att göra tillfälliga trafikomläggningar för att, i den mån det går, minimera trafikpåverkan.

Mätningar av jordrörelser vid Pålsundet

Trafikkontoret upptäckte 2013, i samband med förberedelser för byggandet av en cykelbana, att marken söder om Pålsundet behöver förstärkas för att inte riskera att rasa ut i vattnet. Ända sedan dess mäts jordrörelser kontinuerligt, för att vid behov omedelbart kunna stänga av markområdet så att personskador undviks.

En sammanfattande rapport visar att säkerheten mot skred är otillfredsställande, och åtgärder behöver vidtas så snart det är möjligt. Av den sammanfattande rapporten framgår också att det inte hjälper att ta bort trafiken från stråket, och att förstärkningsåtgärderna behövs oavsett om man bygger den planerade cykelbanan eller inte.
Sammanfattande rapport

Klargörande kring missuppfattningar

Inför kommunfullmäktiges beslut om projektet den 19 februari 2018 cirkulerade en delrapport om dessa jordrörelsemätningar i sociala medier. Det har hävdats att delrapporten skulle visa eller dra slutsatsen att ingen skredrisk föreligger. Detta är en missuppfattning av vad som står i delrapporten. Delrapporten redovisar vilka mätvärden som är registrerade under en tidsperiod, och vilka slutsatser man kan dra om själva mätförfarandet. Någon slutsats angående risken för skred dras inte.

Konsulten som författat rapporten för trafikkontorets räkning konstaterar i delrapporten att det inte har uppträtt några rörelser i glidytorna under den aktuella perioden, och att det därför inte höll på att utvecklas något skred under mätperioden. Hade ett skred hållit på att utvecklas så hade trafikkontoret behövt stänga av området med omedelbar verkan.

Att ett skred inte höll på att ske under mätperioden har missuppfattats som att det inte skulle föreligga någon risk för skred. Det är dock inte så delrapporten ska tolkas. Detta framgår tydligt om man läser den sammanfattande rapporten, författad av samma konsulter och baserad på samtliga mätningar och beräkningar.

Marken fortsätter att röra sig vid Pålsundet

Den senaste mätningen visar att marken rört sig 8 mm på tre år, och inte visar något tecken på att sluta röra sig. (I delrapporten redovisas dock bara mätvärden till och med september 2017, när största rörelsen var 7 mm, men senare mätvärden visar att marken fortsätter röra sig.) Experterna hos konsulten och på trafikkontoret är ense om att larmvärdet 20 mm sannolikt kommer att uppnås. Delrapporten är inte särskilt lättförståelig när den tas ur sitt sammanhang, eftersom den inte är avsedd att läsas fristående - den är en del av det underlag som bildar slutsatserna i den sammanfattande rapporten.

Visionsbilder

Karta

Den orangea markeringen visar sträckan som vi behöver förstärka för att minska risken för ras.

Beslut och handlingar

Beslut i trafiknämnden och kommunfullmäktige hittar du genom söktjänsten Insyn.

Genomförandebeslut i trafiknämnden
Genomförandebeslut i kommunfullmäktige

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad