dcsimg
Utsmyckning i tunnel
Projekt Pågående

Gubbängsmotets gång- och cykelväg byggs om

Farsta

Vi ökar framkomligheten och säkerheten vid Gubbängsmotet längs med Farstastråket. Sträckan mellan Gubbängsfältet och Farstaängen breddas, rätas ut och blir separerad för gående och cyklister.

Projektfakta

Stråket blir bredare, rakare och får bättre lutning

Gång- och cykelvägen breddas mellan Gubbängsfältet och Farstaängen, en sträcka på cirka en kilometer. Sträckan kommer också att rätas ut och bli separerad för gående och cyklister. I gång- och cykeltunneln under Örbyleden förbättrar vi standarden på lutningar och skapar bättre belysning.

Standarden behöver höjas för att stråket ska bli säkrare

Gång- och cykelvägen längs Farstastråket är smal och har låg standard avseende dels lutningar och bredder och det finns ingen linjemarkering som tydligt separerar gång- och cykeltrafiken. Cykelvägens beläggning är också i dåligt skick, skyltningen bristfällig och korsningarna är inte tillräckligt trafiksäkra.

En knutpunkt för cykling

Gubbängsmotet är en knutpunkt för cykling. Här passerar två cykelpendlingsstråk, och flera huvudstråk ansluter till motet. Farstastråket - det regionala cykelstråk som går från City via Farsta till Huddinge, Tyresö och Haninge - är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. I enlighet med Stockholms stads cykelplan planerar vi att öka framkomligheten och säkerheten längs denna del av Farstastråket.

Byggstart i april 2018

Arbetena med nya gång- och cykelbanan startar i april och beräknas vara klara hösten 2018.

Staden utför projektet

Stockholms stad planerar projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad