dcsimg
Vy från Tyresövägen. Fotomontage: Tengbom
Projekt Planerat

Handelsområde i Sköndal

Sköndal

En ny handelsplats planeras sydöst om korsningen Nynäsvägen och Tyresövägen på fastigheten Sköndal 2:2. Samtidigt planeras en ny lokal gång- och cykelväg längs Sköndalsvägen.

Bildgalleri

Orienteringskarta
Ortofoto
I bildens framkant finns det öppna gräsbevuxna stråket. I bakkanten finns träd och sly. Sköndalsvägen skymtas till höger. Foto SBK
Illustration Tengbom

Projektfakta

Vad?

Den nya handelsplatsen får en byggarea om ca 7000 kvm. Detaljplanen medger två huskroppar med en parkeringsyta emellan samt en ny teknikbyggnad. De kommer att vara konceptbyggnader, men ska anpassas till det synliga läget längs med Tyresövägen och den lågskaliga bebyggelsen i syd. Utöver huskropparna för handel blir det skärmtak vid utomhusförsäljning, carport samt kundvagns- och cykelgarage.

Av säkerhetsskäl måste plank uppföras mot Tyresövägen som är transportled för farligt gods. Planket ska ha en ljuddämpande funktion, ha minst en tredjedel genomsiktlighet och förses med klätterväxter och belysning.

I samband med den nya bebyggelsen anläggs en ny gång- och cykelbana på södra sidan av Sköndalsvägen. Gång- och cykelvägen kommer till större delen ligga innanför trädallén. Den kopplar samman Sandåkravägen med Sköndalspåfarten. En genväg från Tyresövägen anläggs för att förenkla fotgängare och cyklister.

Det är för närvarande inte tillåtet att köra med längre fordon än 12 meter på Sköndalsvägen enligt de lokala trafikföreskrifterna i Stockholm. Byggherren har dock framfört önskemål om att kunna få leveranser med längre fordon. Detta kommer man att söka dispens för. Högsta tillåtna fordonslängd regleras dock inte i detaljplanen.

Varför?

Området ligger mycket strategiskt för handel, inom en radie av cirka 3 kilometer från Sköndalsavfarten bor omkring 80 000 personer. Områdena närmast Sköndal är underförsörjda på dagligvarubutiker. Handeln ska möta det utökade behovet av service i takt med att staden förtätas och utvidgas. Detaljplanen bidrar också till att koppla samman stadens delar och skapar goda etableringsmöjligheter för företag och verksamheter.

När?

Samråd andra kvartalet 2011

Utställning andra kvartalet 2014

Antagande tredje kvartalet 2014

Laga kraft 2016-01-29

Vem?

Plantagen Sverige AB

Axfood Sverige AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad