dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Hässelby Torg, Ormängstorget och parkstråket rustas upp

Hässelby Gård

Hässelby Torg, Ormängstorget tillsammans med parkstråket mellan torgen ska rustas upp för att bli tryggare och trevligare mötesplatser.

Projektfakta

Torgen och stråket ska bli tryggare och trevligare

Hässelby Torg, Ormängstorget och det parkstråket mellan torgen kommer att rustas upp. Torgen tillsammans med Piongränd är delar i ett längre stråk som leder hela vägen ner till Mälaren och Maltesholmsbadet.

På Hässelby Torg kommer ett större grepp att tas för att torget ska bli en trygg och vacker mötesplats för alla. Bland annat kommer vi se över torgets sociala värden, logistik och möblering för att bättre kunna möta brukarnas behov. Ormängstorget och Ormängsgatan kan få ett lyft genom att ett parktorg tas fram i dialog med dem som bor nära och använder området. Dessutom kommer parkstråket mellan de båda torgen att rustas upp.

Avrinningen från Hässelby Torg ses över för att förbättra miljön

Hässelby Torg behöver även ses över utifrån klimatperspektiv då skyfallskarteringen visar att området ligger i ett utsatt läge. Torget ligger inom avrinningsområdet för Råcksta träsk, en liten sjö i Grimsta naturreservat. Det betyder att vattnet som rinner av från torget till slut hamnar i Råcksta träsk och bidrar till att försämra vattenkvaliteten. Genom att ta hand om vattnet som rinner av från torget och använda det till växterna på torget kan vi även bidra till vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag i stadsdelen.

Trängsel och otrygghet byggs bort med upprustningen

Hässelby Torg

Idag upplever många att torget är otryggt stora delar av dygnet. Delar av torget upplevs också trångt och prångigt med många baksidor som bidrar till känslan av otrygghet. På grund av brister i omkringliggande fastigheter sker många leveranser in på torget. Bilarna och lastbilarna på torget skapar ytterligare en känsla av trängsel och otrygghet.

Det var länge sedan den senaste större upprustningen gjordes och ett större grepp behöver tas för att torget ska bli en trygg och vacker mötesplats för alla.

Ormängstorget

Ormängstorget har problem med otillåten parkering och ungdomar som skrämmer dem som passerar. Den stora torgytan används sällan. Behovet finns inte längre av en så stor hårdgjord yta. Ytan kan användas bättre som ett parktorg.

Parkstråket mellan torgen

Stråket mellan Hässelby Torg och Ormängstorget är också slitet med breda genvägar där det tidigare varit gräs. Träd med dålig tillväxt tillsammans med förvuxna buskar och sly som skapar otrygghet. Trafik passerar även stråket då det passeras av en väg. En tillgänglig parkering vid skolan genererar också trafik genom parken. Genom att rensa bort och rusta upp kan vi skapa ett trevligare och tryggare stråk.

Upprustningen påbörjas under 2017

Hösten 2017 tas ett mindre första spadtag i stråket mellan Hässelby Torg och Ormängstorget.

Stockholms stad genomför projektet

Projektet genomförs av trafikkontoret i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Projektet är den del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2020.

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad