dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Husby, Dalhagens bollplan, idrottshall och skola

På drygt 10 platser i Husby – främst vid parkeringsdäck – planeras det för ny bebyggelse. Sammanlagt planeras för 600 nya bostäder samt skola och idrottsplats. Satsningar kommer även att göras på torg och andra offentliga rum.

Projektfakta

Fler barn och unga kan ägna sig åt idrott samtidigt som det ökade behovet av skolplatser tillgodoses.

Vad?

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny idrottshall och skola på platsen för Dalhagens bollplan, samt kommer att stärka de lokala samband mellan stadsdelarna Husby, Kista och Akalla.

Karta dalhagen

Dalhagens bollplan har förutsättningar att bli en målpunkt för boende i närområdet. Förutom ny skola och idrottshall kommer planen att möjliggöra satsningar på utveckling av närliggande gångvägar och naturområden samt ytor för spontana och planerade aktiviteter.

Planen innebär även samordningsvinster för skol- och idrottsverksamheten.

Påbörjade detaljplaner

Planarbetet startade under våren 2017 och ett samråd planeras till tredje/fjärde kvartalet 2018. Granskning planeras ske andra kvartalet 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad