dcsimg
Det nya huset är tänkt att byggas på den triangelformade ytan vid Renstiernas gata och Nytorget. Illustration: Belatchew arkitekter och LAND arkitektur.
Det nya huset är tänkt att byggas på den triangelformade ytan vid Renstiernas gata och Nytorget. Illustration: Belatchew arkitekter och LAND arkitektur.
Projekt Planerat

20 hyresrätter i Malongenparken

Södermalm

I Malongenparken på Södermalm planerar Stockholms stad tillsammans med Byggnadsfirman Erik Wallin AB ett hus med ca 20 nya hyresrätter. Samrådet om detaljplanen avslutades den 27 mars 2018. Nu sammanställs de synpunkter som kom in.

Projektfakta

Synpunkter samlas i en samrådsredogörelse

Efter samrådet tar stadsbyggnadskontoret fram en så kallad samrådsredogörelse - en sammanställning av alla synpunkter som kom in och hur staden tar om hand dessa synpunkter. Eventuellt görs justeringar i detaljplanen. Därefter skickas detaljplanen, med eventuella omarbetningar, ut på granskning, preliminärt under hösten 2018.

20 nya hyresrätter på kulturhistorisk mark

I detaljplanen föreslår staden tillsammans med byggaktören Erik Wallin ett nytt bostadshus med ca 20 lägenheter och ett nytt torg med park. Planområdet utgörs av Malongenparken mellan Renstiernas gata och Nytorget på Södermalm.

Huset har utformats så att det ska passa väl in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön i området. Bottenvåningen blir öppen och ljus för att bidra till liv och rörelse och trygghet på gatan utanför. En av lokalerna på bottenvåningen ska kunna användas till café med möjlighet till uteservering i parken.

Den del av Malongenparken som inte bebyggs är tänkt att rustas upp och bli ett nytt torg med nya sittmöbler, nya aktiviteter och plats för uteservering. Hundrastgården som finns i parken idag flyttas till en ny plats i närheten.

Läs om projektet på Byggfirman Erik Wallins webbplats.

Tidplan

  • 2015, december: Markanvisning till Erik Wallin AB
  • 2016, april: Detaljplanearbetet startade
  • 2018, 13 februari - 27 mars: Samråd om detaljplanen
  • 2019, kvartal 3: Granskning av detaljplanen (preliminärt)
  • 2019, kvartal 4: Detaljplanen antas (preliminärt)
  • 2020: Byggstart (preliminärt)

Bildgalleri

Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.
Området där huset planeras är markerat med en rosa ring.
Illustration över det planerade huset och parkytan. Bild: LAND arkitektur
Illustration över det planerade huset och parkytan. Bild: LAND arkitektur

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i stadsdel

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad