dcsimg
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Grycksbovägen

Bandhagen

Detaljplanen föreslår byggnation av tre bostadshus med sammanlagt cirka 90 lägenheter vid Grycksbovägen och Örbyleden i Bandhagen. Planområdet utgörs av del av fastigheterna Lådkameran 1 och Örby 4:1.

Projektfakta

90 lägenheter vid Grycksbovägen

Söder om korsningen Grycksbovägen och Örbyleden planeras tre bostadshus med sammanlagt cirka 90 lägenheter. De tre bostadshusen planeras bli fem våningar höga och placeras i nära anslutning till vägen för att skapa en tydlig gräns mellan gata och gård. Byggnaderna är tänkta att tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Diabilden, på andra sidan gatan, skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Syftet är att skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Grycksbovägen.

Husen i kvarteret Lådkameran byggs enligt principerna för Stockholmshusen. Det innebär att genom ett nära samarbete mellan stadens tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretagen skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Läs mer om Stockholmshusen.

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner. 

Byggaktör

Familjebostäder

Tidplan

  • Samråd 14/2- 14/3 2017
  • Granskning planeras till 3:e kvartalet 2018
  • Antagande planeras till 4:e kvartalet 2018

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan över de tre husen ovanifrån.

Kontakt

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad