dcsimg
Projekt Planerat

Kråksätra

Sätra

150 till 250 nya bostäder och förskola i Sätra, norr om Björksätravägen.

Projektfakta

150-250 nya bostäder och en förskola i Sätra

Området för de planerade bostäderna i Sätra och avgränsas av Björksätravägen i sydöst och radhusbebyggelsen inom kvarteren Örnsätra och Transätra i norr. Idag består området till stora delar av park- och naturmark.

I denna plan utreds om det kan byggas cirka 150-250 bostäder samt en ny förskola som kommer att ersätta den förskola som finns i området idag.

Nya stads- och boendekvaliteter

Målsättningen är att möjliggöra en bebyggelse som tillför området nya typer av stads- och boendekvaliteter. Projektet ska även bidra till att tydliggöra gång- och cykelstråket mot naturreservatet, från bebyggelsen i Sätra centrum, samt bidra till en attraktivare stadsmiljö längs Björksätravägen. Nya gator kan även bidra till att knyta samman Björksätravägen, Kråksätravägen och Örnsätrabacken.

Samråd hösten 2018

Samråd tredje kvartalet 2018.
Granskning fjärde kvartalet 2018. 
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden beräknas till fjärde kvartalet 2018.

Byggaktör

Byggnadsfirman Erik Wallin är ankarbyggherre. När arbete med återstående markanvisningar beräknas ske kan meddelas efter samråd.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad