dcsimg
Översiktsbild över område planerat för Lövstaverket.
Kraftvärmeverk planeras att läggas på området för före detta Lövstatippen och omfattar även en kaj med transportband.
Projekt Planerat

Lövstaverket

Hässelby villastad

På platsen för före detta Lövstatippen i nordvästra Stockholm planeras för ett nytt kraftvärmeverk som ska ersätta Hässelby kraftvärmeverk. Detaljplanerna för Hässelbyverket (Vassen 3) och Lövstaverket startar samtidigt för att skapa en samsyn i de båda projekten som är beroende av varandra.

Projektfakta

Syftet med projektet är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt kraftvärmeverk på Lövstatippen. Det omfattar även en kaj med transportband till verket. Den återvinningscentral som idag finns på platsen ska även fortsättningsvis kunna verka på platsen. Anläggningen ska gestaltas på ett sätt som säkerställer en anpassning till omgivande natur- och kulturmiljöer.

I projektet för Lövstaverket behöver hänsyn tas till de föroreningar som finns på platsen, både på land och på sjöbotten. Flera andra frågor måste beaktas under planarbetet, bland annat buller, visuell påverkan, luftföroreningar, naturvärden, strandskydd och tillgänglighet. Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Marken ägs av Stockholms stad, och byggaktör är Stockholm Exergi AB (tidigare Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB). Beslut om markanvisning fattades av exploateringsnämnden 2018-04-19.

Bakgrund

Hässelby värmeverk som invigdes 1959 står nu inför stort behov av modernisering. Förstudier från Stockholm Exergi har visat att det är bättre att ersätta kraftvärmeverket med ett nytt istället för att modernisera det befintliga. I Lövsta skulle ett modernt kraftvärmeverk kunna anläggas, som på sikt även skulle kunna byggas ut för en större produktion. Hässelby värmeverk kan då avvecklas för att ge plats för bostäder.

Lövstaverket är en viktig del i strategin för ett Stockholm fritt från fossila bränslen år 2040. Det nya värmeverket bidrar till att Stockholm Exergi kan upphöra med sin koleldning i Värtan tidigare än beräknat och ersätta denna med energi från förnyelsebart bränsle. Ett nytt kraftvärmeverk skulle även säkra tillgången på el och värme i Stockholmsregionen genom mer driftssäker produktion och minskad import.

Tidplan

Samråd planeras till april 2019 och antagande till 2020. Anläggningen i Lövsta bedöms vara driftsatt 2023.

Därefter behövs en intrimning av verksamheten i Lövsta under ett år innan rivning och sanering i Hässelby kan påbörjas. Stadens tillträde i Hässelby beräknas till 2025.

Bildgalleri

Översikt för området runt Lövstaverket.
Karta över rekreationsområden runt Lövsta.
Karta över rekreation i planområdets närhet. Ungefärligt område för Lövstaverket är markerat med röd heldragen linje.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Pressmeddelande

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Peter Bergqvist

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad