dcsimg
Visionsbild på den nya gången under tvärbanen ut till Lindeparken.
I Bolidentriangeln planeras en ny gång under tvärbanan till Lindeparken.
Projekt Planerat

650 nya bostäder, förskolor och kontor i Bolidentriangeln

Årsta

I Bolidentriangeln i Årsta planeras ca 650 nya lägenheter, ca 37 000 kvadratmeter kontor, butikslokaler och förskolor. Projektet är en del av Årstastråkets tredje bebyggelseetapp. Samråd om detaljplanen hålls våren 2019 preliminärt.

Projektfakta

Bostäder, kontor, butiker och förskolor

Bolidentriangeln ligger i Årsta, mellan Bolidenplan och Lindeparken, nära Slakthusområdet. Här planeras ca 650 nya lägenheter, ca 37 000 kvadratmeter kontor, kommersiella lokaler och förskolor.

I området finns flera gamla byggnader där det tidigare bedrivits slakteriverksamhet. Många har högt kulturhistoriskt värde och staden ska inom ramen för detaljplanearbetet utreda hur de kan bevaras och hur de nya husen ska ansluta till de befintliga.

Detaljplanearbetet för Bolidentriangeln är knutet till den övergripande planeringen för hela utredningsområdet runt Bolidenplan. Det är viktigt att det blir en fungerande helhet med tillgång till skolor och förskolor, parker och grönområden och infrastruktur. Arbetet med detaljplaner för övriga delar av utredningsområdet pågår parallellt.

Lindeparken blir det närmaste större grönområdet för boende i Bolidentriangeln och det är viktigt att det går att ta sig över eller under tvärbanespåren på ett nytt och smidigt sätt. Lindeparken blir en del av detaljplaneområdet för Bolidentriangeln.

En stadsdel integrerad i staden

Syftet med detaljplanen är att skapa en tät stadsdel som är väl integrerad med omgivande stadsdelar. Projektet bidrar till stadens mål att bygga 140 000 nya lägenheter till år 2030 och delmålet 40 000 nya bostäder till år 2020.

Byggaktörer

Nästan all mark inom Bolidentriangeln är privatägd. Stockholms stad samarbetar kring utvecklingen av det nya området med markägarna Castellum, Stockholmshem, HSB och Ebab/Möller & Partners. Alla fyra planerar att bygga nya bostäder i området. Castellum vill även behålla och utöka med nya kontorslokaler  i området.

Samråd våren 2019

Arbetet med detaljplanen startade hösten 2015. Samrådet blir preliminärt under våren 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Stefan Larsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad