dcsimg
Ungefärligt planområde markerat med röd ring. Ett närliggande pågående projekt (Jutesprånget 7, 8 och 9) markerat med rödtonad yta.
Ungefärligt planområde markerat med röd ring. Ett närliggande pågående projekt (Jutesprånget 7, 8 och 9) markerat med rödtonad yta.
Projekt Planerat

Nya bostäder i Älvsjö

Älvsjö

Restaurangbyggnad och villa med verksamhet i bottenvåningen ersätts av flerbostadshus med 20-30 bostadsrätter. Förslaget gäller fastigheterna Hillebarden 3 och 19.

Projektfakta

20 till 30 nya bostäder i Älvsjö

Förslaget till ny detaljplan kommer göra det möjligt att komplettera bebyggelsen med cirka 20 till 30 bostadsrätter. Planen föreslår också lokaler för verksamhet i bottenvåningen.

Planområdet, som är cirka 1 500 kvadratmeter, ligger i korsningen mellan Johan Skyttes Väg och Segervägen i Älvsjö. På fastigheterna finns idag dels en restaurangbyggnad med uteservering, dels en friliggande villa med verksamhet i bottenvåningen. 

Levande stadsrum

I gällande översiktsplan är Älvsjö utpekat som en stadsdel där förtätning, ökad stadsmässighet och ytterligare förstärkt kollektivtrafik föreslås.

Översiktsplanen för Stockholm genomgår nu en uppdatering och i den kommande planen föreslås att delar av Älvsjö kompletteras med bostäder, förskolor, service och mötesplatser.

Johan Skyttes väg är utpekad som en gata som bör genomgå en succesiv utveckling mot en mer blandad stadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska bidra till ett stärkt stadsrum och till att gatans funktion som sammanbindande stråk kan utvecklas och förstärkas.

Tidplan

  • Start PM: 19 oktober 2017
  • Samråd: andra kvartalet 2018
  • Granskning: tredje kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2018

Byggaktörer

Hillebarden 3 ägs av Noodle Factory AB och Hillebarden 19 ägs av CSNC Fastigheter AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Volymskiss, föreslagen bebyggelse. Vy från väst, mot korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen samt Älvsjö centrum.
Volymskiss, föreslagen bebyggelse. Vy från väst, mot korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen samt Älvsjö centrum. Bild: Witte arkitekter.
Ungefärligt planområde markerat med röd ring. Ett närliggande pågående projekt (Jutesprånget 7, 8 och 9) markerat med rödtonad yta.
Ungefärligt planområde markerat med röd ring. Ett närliggande pågående projekt (Jutesprånget 7, 8 och 9) markerat med rödtonad yta.

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad