dcsimg
Höstbild på Årstaskogen. Foto: WSP
Foto: WSP
Projekt Planerat

Nya bostäder i Årstaskogen

Årsta

Stockholms stad har fattat beslut om att bilda ett naturreservat för delar av Årstaskogen. Samtidigt har staden undersökt möjligheten att planera för bostäder i skogen, nära det nuvarande bostadsområdet. För närvarande arbetar Stockholms stad inte aktivt med Årstaskogen.

Projektfakta

För att möta bostadsbristen behöver fler bostäder byggas i Stockholm. Staden undersöker därför många olika platser där vi skulle kunna bygga nya bostäder. Årstaskogen är ett av dessa möjliga områden som den politiska ledningen har gett tjänstemännen i uppdrag att utreda.

Planeringen för de nya bostäderna är i ett mycket tidigt skede. Det finns inget förslag på den nya bebyggelsen ännu. Tidplanen för detaljplanearbetet är inte bestämd ännu. I väntan på ett politisk beslut gällande bostadsbyggandet i området pågår inget aktivt arbete med Årstaskogen inom Stockholms stad. 

Innan planarbetet startar samlar staden in kunskap om skogen via olika utredningar. Webbenkäten som genomfördes hösten 2017 är en del i utredningsarbetet. När förslaget till ny bebyggelse är färdigt kommer det att gå ut på samråd och alla som vill har då möjlighet att lämna synpunkter.

Den 24 augusti 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om att ge exploateringskontoret i uppdrag att starta utredningar om till exempel ekologi, infrastruktur och sociala värden.

Resultatet av webbenkäten hösten 2017

Sammanställning och fritextsvar

Nyhet om enkätresultatet

Mellan den 28 augusti och den 24 september 2017 gjorde staden en enkätundersökning om Årstaskogen. Vi fick ett mycket stort gensvar, totalt 3 365 personer svarade.

Syftet med enkäten var att få in kunskap, idéer och synpunkter för den fortsatta planeringen av eventuell ny bebyggelse i Årstaskogen. Enkäten handlade om hela Årstaskogen, både de delar som i framtiden kan bli bebyggda och den skog som kommer att finnas kvar.

Nytt naturreservat i Årstaskogen och Årsta Holmar

Samtidigt som Stockholm växer behöver staden skydda vissa grönområden. Parallellt med utredningen om ny bebyggelse har vi därför arbetat med att inrätta ett naturreservat för Årsta Holmar och delar av Årstaskogen. Den 29 januari 2018 fattade kommunfullmäktige det slutliga beslutet om att inrätta naturreservatet.

De reservatsgränser som nu har beslutats skiljer sig något från det senaste samrådsförslaget. Området där lekplatsen Trollparken ligger ingår nu i reservatet. En del av koloniområdet vid kvarteret Hornavan har tagits bort från reservatet. Syftet med det är att staden vill ha möjlighet att anlägga en ny väg här om det ska byggas nya bostäder. Den del av koloniområdet som därmed kan komma att försvinna kan bli aktuell att ersätta med nya kolonilotter inom reservatet.

Mer information om naturreservatsbildningen

Lägesrapport och nämndprotokoll om arbetet med den nya bebyggelsen och naturreservatet

Tidplan för naturreservatet och de nya bostäderna

  • Juni 2017: Lägesrapport om naturreservatet och planeringen för ny bebyggelse till exploateringsnämnden. Lägesrapport och nämndprotokoll.
  • 28 augusti – 24 september 2017: Webbenkät om Årstaskogen.
  • 22 september - 23 oktober 2017: Samråd om förslag till reviderade naturreservatsgränser.
  • December 2017: Godkännande av förslaget till naturreservat i exploateringsnämnden, hälso- och miljöskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.
  • 29 januari 2018: Kommunfullmäktige fattade det slutliga beslutet om naturreservatet. 

Kontakt

Sara Almén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad