dcsimg
Illustration över de panerade husen
Ny förvaltningsbyggnad respektive nya bostäder sett från Tenstastråket. Illustration: Bergkrantz arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder och kontorshus i Tensta

Tensta

Förslag om att bygga ett nytt kontorshus för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning på fastigheten Kämpinge 2 i Tensta. Samtidigt byggs cirka 170 nya lägenheter.

Projektfakta

Nya lägenheter och nytt kontorshus i Tensta

Den nedlagda Kämpingeskolan ersätts med ett nytt kontorshus för Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning och cirka 170 nya bostäder.
I kontorshuset kommer också medborgarkontoret i Tensta att flytta in och totalt kommer huset att erbjuda cirka 280 arbetsplatser. Byggstart är planerat till 2019 och första inflyttning bedöms ske 2020.

"Främja en levande stadsmiljö i hela staden"

Så är en av fyra strategier i Översiktsplanen formulerad. Projektet stämmer också väl överens med följande vägledningar: 

  • Tillvarata möjligheter att skapa ett rikt utbud av levande och trygga offentliga miljöer i alla områden.
  • Planera för kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen.
  • Prioritera förändringar som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
  • Planera för ett variationsrikt utbud av bostäder som attraherar många stockholmare. 

Tidplan

  • Samråd: kvartal ett till två 2018
  • Granskning: kvartal fyra 2018
  • Antagande: kvartal två 2019

Byggherre

Svenska Bostäder är byggherre för både kontorshuset och för bostäderna. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

ritad bild av hur kontorshuset kan se ut
Idéskiss av planerad förvaltningsbyggnad sett från bron över Rinkebystråket. Illustration Bergkrantz arkitekter.
ritad bild av hur bostäderna kan se ut
Perspektiv på AB Svenska Bostäders ca 170 lägenheter. Skiss av Bergkrantz arkitekter.
Flygfoto där planområdet ringats om med rött
Planområdet från söder med planområdet inringat med rött med Kämpingeskolan och gymnastiksal
Tecknad bild ovanifrån med planområdet inringat
Aktuellt planområde markerat med röd ruta

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Per-Eric Siljestam

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad