dcsimg
Bilden visar en skiss på hur torget i Kärrtorp skulle kunna se ut efter upprustningen.
Visionsbild över torget: Nyréns arkitekter
Projekt Pågående

Nya bostäder och upprustning av Kärrtorps centrum

Kärrtorp

I Kärrtorps centrum kommer Stockholms stad tillsammans med Svenska Bostäder och Besqab att bygga 160 bostäder. Staden gör också en ordentlig förbättring av Kärrtorpsplan, busstorget och anslutande offentliga miljöer.

Projektfakta

160 nya bostäder och ett upprustat torg

Staden planerar 160 nya lägenheter på tre tomter i Kärrtorps centrum: Kvarteret Näskubben där Besqab ska bygga ett flerfamiljshus med ca 90 bostadsrättslägenheter och kvarteren Grönskär och Söderarm där Svenska Bostäder ska bygga tre flerfamiljshus med ca 70 hyresrättslägenheter. 

Innan byggnationen kommer Besqab riva den gamla förskolebyggnaden som idag står på tomten öster om busstorget, där man senare ska bygga bostäder. Förskolan har under en lång tid planerats att rivas och idag pågår ingen permanent förskoleverksamhet här längre.

I samband med att vi bygger fler bostäder satsar vi också på en ordentlig förbättring av torget, busstorget och anslutande gångvägar och trappor. Vårt mål är ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för olika verksamheter och som blir en mötesplats för boende och besökare. 

Läs mer om upprustningen av Kärrtorps centrum i gestaltningsprogrammet: 

Gestaltningsprogram Kärrtorps centrum 

Stockholm växer

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya trafiklösningar. I stadens översiktsplan "Promenadstaden" anges att centrumlägen med goda kommunikationer är viktiga platser för ny bostadsbebyggelse som ger förutsättningar för ett hållbart resande. Kärrtorps centrum har ett sådant läge.

Kärrtorps centrum byggdes 1951 med ambitionen att bli centrum för en grupp närliggande stadsdelar, men blev ett centrum främst för boende i Kärrtorp. Därför finns här stor potential för vidareutveckling av området.

Tidplan

  • Rivningen av förskolebyggnaden påbörjas i januari 2018.
  • Byggstart för bostadshus, (Besqab) i kvarteret Näskubben, är beräknat till februari 2018.
  • Byggstart för Svenska Bostäders bostadshus, kvarteren Grönskär och Söderarm är beräknat till slutet av 2018. 
  • Stadens arbeten startar i slutet av 2018.

Byggaktörer

Svenska Bostäder bygger projektets hyresrätter och Besqab bygger projektets bostadsrätter.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Kärrtorps centrum är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Bildgalleri

Kvarter Näskubben - vy från torget
Kvarter Näskubbens innergård
Perspektiv som visar det nya huset i fonden av busstorget. Illustration White arkitekter.
Perspektiv som visar det nya huset i fonden av busstorget. Illustration White arkitekter.
Bilden visar en skiss på hur torget i Kärrtorp skulle kunna se ut efter upprustningen.
Visionsbild över torget: Nyréns arkitekter
Visionsbild över torget. Perspektiv från söder med den breddade trappan i fonden. Ny beläggning och fasta möbler.
Visionsbild över torget. Perspektiv från söder med den breddade trappan i fonden. Ny beläggning och fasta möbler.
Arkitektskiss på kvarteret Söderarm
Arkitektskiss på kvarteret Grönskär

Nyheter

Kontakt

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Åkerström

Byggledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad