dcsimg
Projekt Planerat

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Årsta

Stockholms stad planerar tillsammans med Besqab ca 70 nya bostäder vid Tavelsjövägen i Årsta. Förslaget omfattar fastigheterna Siljan 5 m.m. och delar av Årsta 1:1.

Projektfakta

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Stockholms stad planerar tillsammans med Besqab ett antal flerbostadshus i souterräng i den skogbevuxna sluttningen längs Tavelsjövägen. Parkering för de nya bostäderna föreslås i garage.

Ambitionen är att skapa en ny bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som är väl anpassad till närmiljön. Den nya bebyggelsen ska också bidra till att skapa en trevlig, trygg och levande miljö längs Tavelsjövägen. I arbetet med detaljplanen ser vi också över parkeringssituationen i området. 

Värdeskapande komplettering 

I den nya översiktsplanen för Stockholm finns fyra övergripande stadsbyggnadsmål. Ett av dem är En växande stad, vilket bland annat beskrivs som att en hög takt i stadsbyggandet ska säkerhetsställa bostäder och samhällsfunktioner för alla och att en god tillgänglighet ska ge människor och företag goda förutsättningar att utvecklas. 

Översiktsplanen innehåller också fyra utbyggnadsstrategier. En strategi som är vägledande i detta planarbete är att möjliggöra värdeskapande kompletteringar som bidrar till stadens övergripande mål och skapar nya värden i stadens alla delar. 

Tidplan

  • 2016, februari: Markanvisning till Besqab
  • 2017, december: Detaljplanearbete påbörjas
  • 2019, kvartal 1: Samråd om detaljplanen (preliminärt)
  • 2019, kvartal 3: Granskning av detaljplanen (preliminärt)
  • 2019, kvartal 4: Detaljplanen antas (preliminärt)

Byggaktör

Fastigheterna Årsta 1:1 och Siljan 5 ägs båda av Stockholms stad. Exploateringsnämnden gav den 4 februari 2016 Besqab en markanvisning på marken för cirka 70 bostadsrätter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad