dcsimg
Projekt Planerat

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Årsta

Förslaget, som omfattar fastigheterna Siljan 5 m.m. och delar av Årsta 1:1, gör det möjligt att bygga cirka 70 nya bostäder.

Projektfakta

Nya bostäder utmed Tavelsjövägen

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 70 nya bostäder utmed Tavelsjövägen i Årsta och bidrar till att utveckla Tavelsjövägens gaturum. Planområdet, som är drygt 5 000 kvadratmeter, omfattar fastigheterna Årsta 1:1 och Siljan 5.

I förslaget skissas på ett antal flerbostadshus i souterräng i den skogbevuxna sluttningen längs Tavelsjövägen. Parkering för de nya bostäderna föreslås i garage.

Främja en levande stadsmiljö i hela staden 

Förslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål och för att åstadkomma goda boendemiljöer. I den gällande översiktsplanen, Promenadstaden, definieras markanvändningen inom planområdet som tät stadsbebyggelse och som en del av den centrala stadens utvidgning.

Strategi 4 i översiktsplanen, ”Främja en levande stadsmiljö i hela staden”, förordar bland annat att bygga i goda kollektivtrafiklägen och att skapa levande stadsmiljöer i stadens alla delar. Förslaget bedöms gå i linje med översiktsplanens intentioner.

En ny översiktsplan står inför godkännande och den beskriver bland annat de stora stadsutvecklingsområdena Årstafältet och Årstaberg, men även att viss kompletteringsbebyggelse kan ske vid lokala centrum. 

Preliminär tidplan

  • Start PM: fjärde kvartalet 2017
  • Samråd: tredje kvartalet 2018
  • Granskning: första kvartalet 2019
  • Antagande: andra kvartalet 2019

Byggaktörer

Fastigheterna Årsta 1:1 och Siljan 5 ägs båda av Stockholms stad. Exploateringsnämnden gav den 4 februari 2016 Besqab en markanvisning på marken för cirka 70 bostadsrätter..

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Lina Fihlen

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.
Flygbild över planområdet från nordväst. Planområdet är grovt markerat med en röd streckad linje.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad