dcsimg
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Täbylundsvägen

Nälsta

Stockholm växer. Längs Täbylundsvägen inom kvarteret Nälsta 5:2 planeras cirka 80 bostäder i flerbostadshus. Området ligger i direkt närhet till rekreationsområden och nära kollektivtrafik. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och tillför flerbostadshus i ett område med övervägande småhusbebyggelse.

Projektfakta

Vad?

Vid Täbylundsvägens östra del i höjd med Nälsta IP planeras cirka 100 lägenheter i form av sex flerbostadshus med tre till fyra våningar, där högsta våningen är indragen. Parkering föreslås ske i garage under mark för halva parkeringsbehovet.

Exploateringen möjliggörs av nedmontering av den närliggande kraftledningen, som Svenska Kraftnät utför. Kraftledningen beräknas vara nedmonterad hösten 2017. Läs mer om Svenska Kraftnäts nedmontering här.

Vem?

Stockholms stad i samarbete med Svenska hem i Bromma AB.

När?

Den 19 februari 2015 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till Svenska Hem i Bromma AB. Start-pm, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 23 februari 2017.

Samråd beräknas äga rum under tredje kvartal 2018. Granskning av planförslaget beräknas äga rum under fjärde kvartal 2018. Planförslaget beräknas antas i stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna-Greta Holmbom Björkman

Projektledare, exploateringskontoret

Matilda Toft

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad