dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Torsgatan

Vasastaden

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister ska Stockholms stad bygga enkelriktade cykelbanor längs sträckan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget på Torsgatan. Torsgatan är ett utpekat pendlingsstråk i cykelplanen och förbinder Vasagatan med Solnavägen. Sträckan är en länk i det regionala cykelnätet.

Projektfakta

Enkelriktade cykelbanor och upphöjda överfarter 

I enlighet med Stockholms stads cykelplan förbättrar Stockholms stad trafiksäkerheten och framkomligheten, för att fler ska välja att cykla. På Torsgatan byggs enkelriktade cykelbanor som blir 2,25 meter breda med upphöjda överfarter vid de korsande gatorna.

Förbättrad trafiksäkerhet och upprustning av gatan

Idag har Torsgatan en blandning av smala cykelbanor och cykelfält. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister ska nu enkelriktade bredare cykelbanor byggas på båda sidor, längs sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Arbetet omfattar cirka en kilometer av Torsgatans totala sträckning. Arbetet är också en del av att återställa gatan efter Citybanans arbetstunnel.

Trottoarernas bredd behålls eller utökas längs hela sträckan. Arbetet med att utöka cykelbanor och gångbanor innebär att vissa platser för på- och avlastning samt bilparkering tas bort. Gatan får också mer utrymme för sittplatser och cykelparkering samt får ny belysning. Mellan Barnhusbron och Sabbatsbergsvägen återställs området efter Citybanans arbetsområde och gatan får ny trottoar och bredare cykelbanor.

På vissa platser längs sträckan planteras nya träd och vi återplanterar de träd som togs ned i samband med Trafikverkets arbeten med Citybanan. Nya växtbäddar ger träden bättre möjlighet att växa och tar hand om mycket dagvatten.

Byggstart hösten 2018

Bygget på Torsgatan startade i oktober 2018. Vi beräknar att hela projektet är klart hösten 2020.

Vi bygger just nu etapp 1

I början av oktober började vi bygga första etappen på Torsgatan mellan Odengatan och Sabbatsbergsvägen. Den beräknas vara klar hösten 2019. Arbetet på sträckan berör även korsningen Lokstallsgatan-Torsgatan. Trafiken ska gå i båda riktningar på såväl Torsgatan som Lokstallsgatan, men utrymmet kommer att bli smalare under byggtiden.

Torsgatans första etapp, mellan Odengatan och Sabbatsbergsvägen. Den beräknas vara klar hösten 2019.

Etapp 2 beräknas starta våren 2019

Planen är att påbörja andra etappen av Torsgatan, mellan Sabbatsbergsvägen och Norra Bantorget, våren 2019.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad