dcsimg
Projekt Planerat

Nytt bostadsområde vid platsen för Hässelby värmeverk

Hässelby strand

Hässelby värmeverk invigdes 1959 och står nu inför stort behov av modernisering. Förstudier från Stockholm Exergi AB (tidigare Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB) har lett till beslutet att ersätta kraftvärmeverket med ett nytt i Lövsta. Förslaget innebär att platsen för Hässelby värmeverk med omnejd omvandlas till ett område med bostäder, lokaler, förskolor och parker. (Foto: Jan Augustsson Riksantikvarieämbetet)

Projektfakta

Syftet med projektet är att pröva omfattning, placering och utformning av bebyggelse innehållande bostäder, lokaler i bottenvåningar, förskolor, parker, gator och strandpromenad på platsen för Hässelby värmeverk med omnejd. Planen innebär att värmeverket avvecklas och helt eller delvis kommer att rivas. En initial bedömning är att området kommer att kunna utvecklas med uppskattningsvis 1000–1500 bostäder. Marken ägs av Stockholm Exergi och staden

Ungefärlig gränsdragning av det nya området.

När Hässelby värmeverk läggs ner planeras det att ersätts av ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Detaljplanerna för det nya bostadsområdet på platsen för Hässelby värmeverk, kallat Vassen 3 med flera, och Lövstaverket startar samtidigt för att skapa en samsyn i de båda projekten som är beroende av varandra. Beslut om markanvisning för Lövstaverket fattades i exploateringsnämnden 2018–04–19. Markanvisning för Vassen 3 med flera sker efter plansamråd.

Tidplan

Under samrådstiden visas förslag till utveckling av området. Då har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Samråd planeras till kvartal två 2019 och granskning till kvartal två 2020. Godkännande förväntas kunna ske kvartal fyra 2020. Stadens tillträde i Hässelby beräknas till 2025.

På grund av planens storlek och omfattning samt kommande markanvisning kan den komma att delas upp i ett antal detaljplaner efter samrådet. Planarbetet genomförs med utökat förfarande då stadsbyggnadskontoret bedömer att planen medför betydande miljöpåverkan.

För det nya kraftvärmeverket i Lövsta fattades beslut om markanvisning 2018–04–19. Markanvisningsavtalet innefattar även Hässelby värmeverk då dessa två projekt förutsätter varandra. En markanvisning är en förhandsrätt att ensam få förhandla med staden om genomförandet av ny bostadsbebyggelse.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten Se paragraf 8.

Mer information om Lövsta värmeverk

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Anton Nylander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad