dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Kontor och bostäder vid Skärholmens gymnasium

Skärholmen

Cirka 100 nya bostäder samt Stockholmshems nya huvudkontor. En detaljplan för att göra om del av fastigheten Måsholmen 21, som idag är en del av Skärholmens gymnasium påbörjades hösten 2017.

Projektfakta

100 lägenheter och 4 500 kvm kontorsyta

Detaljplanearbete för att pröva tillförsel av kontorslokaler, hyresrätter samt ytor för kulturverksamhet inom en och samma byggnad. Byggaktören AB Stockholmshem planerar en flytt av sitt huvudkontor till denna plats.

Ett tidigt förslag är en ny byggnad med cirka 4 500 kvm kontor och cirka 100 lägenheter i en ny högre byggnad. Det är viktigt att bottenvåningens utformning studeras särskilt för att möjliggöra för ett aktivt möte med omgivande kvarter och ökad trygghet i området. I angränsande fastigheter finns bibliotek, biograf, ungdomsgård, teater samt sim- och idrottshall.

Den berörda fastigheten är Måsholmen 21, del av Skärholmens gymnasium invid Bredholmstorget. En av gymnasiebyggnaderna som idag innehåller lokaler för ett yrkesgymnasium, planeras att tas ur bruk och rivas. Detaljplaneförslaget syftar till att studera och föreslå ny lämplig bebyggelse på platsen.

Samråd 28 augusti - 9 oktober

Planarbetet inleddes under hösten 2017.
Samråd 28 augusti - 9 oktober 2018 .
Antagande av detaljplanen beräknas preliminärt 2019.

Stockholmshem är byggaktör

Byggaktör är AB Stockholmshem. Medsökande är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som innehar tomträtten Måsholmen 21.

Kontakt

Malin Sandström

Projektledare, exploateringskontoret

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad