dcsimg
Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 är markerat med lila.
Ungefärligt planområde för Masugnen 5 och 7 är markerat med lila.
Projekt Planerat

Omvandling av industriområde till bostäder, park och gångstråk

Ulvsunda industriområde

Stockholm växer. I Mariehäll och Ulvsunda pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för Masugnen 5 och 7 planeras cirka 370 bostäder, lokaler och förskola. Syftet är också att tillgängliggöra strandområdet och Bällstaviken för allmänheten genom en sammanhängande strandpark med gångstråk. Planområdet ligger i stadsdelen Mariehälls södra del, angränsande till den norra delen av Ulvsunda industriområde, mellan Bällstaviken och Karlsbodavägen och i direkt anslutning till Tvärbanan.

Inbjudan till samråd

Samråd om miljökonsekvensbeskrivning för Masugnen 5 och 7 i Ulvsunda industriområde

Stockholms stadsbyggnadskontor har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den planerade omvandlingen av industrifastigheterna Masugnen 5 och 7 inom Ulvsunda industriområde, som planeras byggas om till 370 bostäder med lokaler och en förskola i husets bottenvåning. Mellan 12 juni till 24 juli 2018 är det samråd och du kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen och lämna synpunkter på den.

Stadsbyggnadsnämnden tog den 24 december 2017 ställning till redovisning av plansamråd och arbetet med detaljplanen kunde fortsätta. Stockholms stad har efter plansamrådet bedömt att detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan och beslutade att en miljöbedömning därför behövde göras. Planförslaget har nu kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning är att integrera miljöaspekter i planprocessen och de beslut som rör detaljplanen. Efter plansamrådet har ett nytt förslag till detaljplan tagits fram.

Ta del av miljökonsekvensbeskrivningen

Mellan 12 juni till 24 juli 2018 kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen på stadsbyggnadskontoret i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Miljökonsekvensbeskrivningen visas även på stadsbyggnadskontorets hemsida.

Vill du ha utskrivna handlingar kan du beställa dem mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset genom besök eller över telefon 08-508 26 990.

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen

Du kan lämna dina synpunkter under samrådstiden, via e-post eller brev. Ange alltid ärendets diarienummer 2011-04316 när du lämnar dina synpunkter. Dina synpunkter ska vara stadsbyggnadskontoret tillhanda senast 24 juli 2018.

E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Postadress: Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange alltid ärendets diarienummer 2011-04316.

Projektfakta

Blandad stad, park och gångstråk

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stad med cirka 370 bostäder, lokaler i bottenvåning och förskola.

Detaljplanen möjliggör bebyggelse i 6 till 9 våningar i en punkthusstruktur i norr och en halvsluten kvartersstruktur i söder med indragna våningar. Förslaget innebär en högre bebyggelse mot Karlsbodavägen och en lägre mot vattnet.

Planen möjliggör även en sammanhängande, allmänt tillgänglig strandpark med gångstråk längs Bällstaviken. Strandparken kommer att fylla en viktig funktion för hela Mariehäll och Ulvsunda industriområde vad gäller grönska, rörelsestråk, vistelse och vattenkontakt. Gångstråket ansluter till Masugnen 8 norrut och söderut till Bällstahamnen. En gångväg planeras längs stranden. I den norra delen ges strandparken en mer grön karaktär medan den i södra delen öppnas upp mot Bällstaviken.

Genom strandpromenaden stärks kopplingarna till omkringliggande stadsdelar för att skapa en mer integrerad och tryggare stadsdel. Mark reserveras även för en gång- och cykelbro över Bällstaviken.

Förslaget överensstämmer med Stockholms översiktsplan och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Detaljplanen har kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning

Samråd om förslag till detaljplan pågick under perioden 14 juni till 4 augusti 2016. Vid stadsbyggnadsnämndensmöte 14 december 2017 godkändes redovisningen av plansamrådet. Stockholms stad har efter plansamrådet bedömt att detaljplanen innebär en betydande miljöpåverkan och beslutade att en miljöbedömning därför behövde genomföras. Efter plansamrådet har ett nytt förslag till detaljplan tagits fram och Stockholms stadsbyggnadskontor har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den planerade omvandlingen av industrifastigheterna Masugnen 5 och 7.

Mellan 12 juni till 24 juli finns det möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen. I samband med att samrådet startar kommer mer information finnas tillgänglig om var du kan ta del av miljökonsekvensbeskrivningen samt hur du lämnar eventuella synpunkter.

Byggaktörer

Stockholms stad tillsammans med Skanska för Masugnen 5 och JM för Masugnen 7.

Nyheter

Bildgalleri

Situationsplan
Situationsplan
Fastigheten Masugnen 5 och 7 omvandlas till blandad stad med 370 bostäder, lokaler förskola och park samt gångstråk.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Enhetschef, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad