dcsimg
Vy som visar föreslagna radhus. (Engstrand & Speek arkitekter)
Projekt Pågående

Radhus vid Perstorpsvägen

Sköndal

19 radhus i två våningar i anslutning till Perstorpsvägen planeras i del av fastigheten Sköndal 2:1 vid kvarter Mandelbrödet.

Projektfakta

Vad?

19 radhus i två våningar i anslutning till Perstorpsvägen. Radhusbebyggelsen ska vara ett kvalitativt tillskott till områdets omgivande arkitektur som är värd att bevara. Bebyggelsens utformning och rytm varieras för att upplevas som spännande längs Perstorpsvägen. Husen placeras så att en allmän rekreativ yta sparas i mitten av området. Lekplatsen i områdets norra del uppgraderas för att bli mer inbjudande och gångvägar dras för att tillgängliggöra planområdet för områdets boende.

Södra längan

I områdets södra del, närmast Mazarinvägen, föreslås en länga med 10 radhus. Längan bryts i mitten av ett släpp med indragna förråd vid gavlarna, så kallat kedjehus. De två husgrupperna ligger på olika nivåer och följer terrängen. De enskilda husen utgörs av två varianter av radhuset, där utöver kedjehuset. Detta bidrar till att skapa liv och variation i fasaden och i gestaltningen. Samtliga tomter får ett litet förråd som antingen placeras vid ändhusens gavlar, alternativt intill husen på framsidan.

Norra längan

I den norra delen av området föreslås 9 hus med angöring mot den nya lokalgatan. Även dessa är uppbrutna av de lägre indragna förrådshusen, genom kedjehusen, med avsikt att skapa variation i gestaltning och skala. För att bevara den lummiga villakaraktären längs den nya lokalgatan får samtliga hus förråd,som placeras tätt intill husens framsida, alternativt vid gavlarna. Norra längan består precis som den södra av varianter på radhuset samt av kedjehus.

Varför?

En strategi i översiktsplanen för Stockholm är att främja en levande stadsmiljö i hela staden. En del i den strategin är att utveckla med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna. Kompletteringsbebyggelse ska planeras i goda kollektivtrafiklägen. Förändringar ska innebära att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.

När?

Samråd 2015-03-03 – 2015-04-14
Utställning 2015-10-14 – 2015-11-04
Antagande januari 2016
Vann laga kraft mars 2017.
Detaljprojektering pågår.

Vem?

Byggnadsfirman Viktor Hanson

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Marie Ekberg

Projektledare, exploateringskontoret

Hedda Nilsson Orviste

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad