dcsimg
Illustration med det planerade huset och skolan
Visionsbild korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen. Illustration AIX arkitekter
Projekt Pågående

Skola och bostäder vid före detta brandstationen

Midsommarkransen

I före detta Hägerstens brandstation vid korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen planeras en ny F-9 skola för cirka 900 elever. På andra sidan korsningen ska det byggas två bostadshus med ca 50 lägenheter. I samband med byggnationen av skolan och bostadshuset rustar staden upp Enbackens park och bygger om kringliggande gator.

Projektfakta

Ny skola i före detta Hägerstens brandstation

En ny skola byggs i den före detta brandstationen i Midsommarkransen. Brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad bevaras och blir en del av den nya skolan. Det innebär att samtliga av brandstationens byggnader mot korsningen får vara kvar och att en ny rektangulär byggnad i fem våningar placeras bakom vagnhallen. Huset ska ges ett samtida uttryck, med inspiration från vagnhallens arkitektur, och spegla skolans funktion som en publik byggnad. Stora delar av naturmarken mot Tellusborgsvägen sparas, liksom andra värdefulla träd så som exempelvis eken vid vagnhallen.

Bostadshus vid Tellusborgsvägen

Snett mittemot skolan, längs med Tellusborgsvägen, ska Besqab bygga två flerbostadshus med totalt cirka 50 lägenheter. Husen placeras så att så lite naturmark som möjligt påverkas. Målsättningen med husets utformning är att det ska ges ett samtida uttryck samtidigt som det smälter in bland områdets övriga bebyggelse. I bottenvåningen planeras två verksamhetslokaler.

Förbättring av park och trafikkorsning

I samband med byggnationen av skolan och bostadshuset rustar staden upp Enbacksparken och bygger om kringliggande gator. Delar av Enbacksparken blir ny skolgård men parken och skolgården utformas som en helhet som kan samnyttjas. Hela Enbacksparken får en ny gestaltning och entréer och parkvägar förbättras.

Korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen förskjuts åt söder och byggs om för att skapa en trafiksäker miljö kring skolan och för att ge mer plats till gående och cyklister. Förskjutningen av Tellusborgsvägen innebär att parkeringsplatserna på den södra sidan av vägen tas bort. Vid Tellusborgsvägen byggs en ny återvinningsstation och gasreglerstationen som finns där idag flyttas. 

Tidplan

  • Start-PM beslutades av stadsbyggnadsnämnden i december 2014.
  • Samråd genomfördes 8 juli till 13 september 2015. Under samrådstiden hölls öppet hus i brandstationen den 25 augusti.
  • Mellan den 25 maj och 22 juni 2016 pågick granskning av detaljplanen. Granskningen innebar inga förändringar av förslaget. 
  • Efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen vann detaljplanen laga kraft 9 oktober 2017.
  • Förberedande markarbeten påbörjas under kvartal 2, 2019.
  • Byggstart för skolan planeras till hösten, 2019. 

Innan skolan och de nya bostadshusen kan byggas måste omfattande förberedande arbeten utföras inom detaljplanerområdet. Detta innefattar ombyggnad och flytt av ledningar (till exempel fjärrvärme, gas, vatten och avlopp, el och tele/fiber) samt en förskjutning av korsningen och vägbanan vid Tellusborgsvägen.

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB bygger skolan och Besqab bygger bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Visionsbild från Tellusborgsvägen, söder ifrån, bostäder Brandstegen. Illustration AIX arkitetekter.
Visionsbild från Tellusborgsvägen, söder ifrån, bostäder Brandstegen. Illustration AIX arkitekter
Illustration med det planerade huset och skolan
Visionsbild korsningen Bäckvägen/Tellusborgsvägen. Illustration AIX arkitekter
Illustration som visar skolbyggnaden innifrån parken.
Visionsbild vy över den nya skolan, från parken inom Brandstegen. Illustration AIX arkitekter
Illustrationsplan över den nya skolan som visar byggnadernas placering och tomtgräs
Situationsplan över den nya skolan och skolgården. Illustration Liljewall arkitekter.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan.

Maria Salenius

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Program för Aspudden och Midsommarkransen

Arbetet med Brandstegen utgår från program för Aspudden och Midsommarkransen. Huvudfokus för programmet låg på de tre frågorna behov av förskolor och skola, grönstruktur samt bebyggelseutveckling.

Programmet föreslog ny bebyggelse som stärker stadsdelarnas entréer och kopplingarna mellan stadsdelarna, nya stadsstråk och gröna promenadvägar mot Liljeholmen och Södermalm. En ny grundskola med föreslogs på fastigheten Brandstegen 1 (fd Hägerstens brandstation). Totalt uppskattades 1 300 till 1 600 nya bostäder, en skola och ett antal förskolor. Programförslaget var på samråd under perioden 30 oktober–28 december 2012.

Program för Aspudden och Midsommarkransen i Plan- och byggtjänsten.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad