dcsimg

Pågående arbeten

En maskin är i full gång med att riva en brokonstruktion. Man ser en skylt i mitten av bilden som pekar åt vänster mot Blå bodarna. I bakgrunden ses flera kontorshus. Solen skiner.
Rivningsarbete sommaren 2016. Foto/Håkan Skog

Här hittar du information om pågående arbeten i Slussenområdet. Arbetena pågår mestadels dagtid mellan klockan 07.00-19.00. Vid enstaka tillfällen behöver vi utföra störande arbeten eller arbeta natt.

Katarinaberget 

Under 2017 och 2018 kommer arbete med försörjningstunnlar som går genom Katarinaberget att genomföras. I berget längs med Stadsgårdsleden kommer vi att spränga in en lång tunnel. Sprängningsarbetena är i stort sett avslutade, sporadiska sprängningar kan dock förekomma.

Du som bor eller arbetar nära arbetena kan få en SMS-avisering några minuter innan varje sprängsalva.

Skriv in ditt mobilnummer här för att få SMS

Katarinaschaktet

Under sommaren kommer det främst bli schaktningsarbeten och arkeologi i Katarinaschaktet. Även rivningen av gamla bussterminalen är igång.

Lokattens trappa

Nu pågår renoveringen av Lokattens trappa. I ett första skede utfördes rivningsarbeten. De tunga delarna av rivningen är färdiga, nu är det främst mindre lyft och mindre bullrande arbeten som pågår. Tegel och granitblock plockas bort bit för bit och sparas för att återanvändas vid återuppbyggandet.

Sprängningar inom denna entreprenad kommer påbörjas i augusti. De första tre veckorna kommer de att rigga upp bland annat maskiner och skydd. Sprängningarna, som kommer att utföras nere vid Stadsgårdsleden, är relativt små i kubikmeter räknat. De beräknas pågå i cirka tre månader.

 

Breddning av kajen

För att bussterminalen ska få plats på Stadsgårdsleden måste bil-, cykel- och gångtrafiken ledas om en bit längre ut mot kajen. För att möjliggöra detta pågår arbete med att bredda kajen. Som mest handlar det om en breddning på sju meter. 

Slusstorget/Karl-Johan slussen

På det stora centrala arbetsplatsområdet pågår flera olika arbeten parallellt. Det handlar om schaktning, muddring, rivningsarbeten och utlastning av bottenmassor, bland annat. 

Pålning för den nya brons norra landfäste, strax söder om Skeppsbron, pågår för fullt. Det är omkring 100 pålar som ska borras ned till cirka 50 meters djup i detta moment. 

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

På Sjöbergsplan, ytan där popplarna brukade stå, pågår arbeten med att bygga en sjökulvert med tillhörande stigarschakt. Kulverten kommer innehålla ledningar och ska sträcka sig mot Gamla stan. Arbetet innefattar bland annat borrning av spontpålar och schaktarbeten. 

Nu är arbetena med att borra spont nedanför hotell Hilton igång. Sponten närmast husfasaden kommer att roteras ned och sponten längre ut vibreras ned. Dessa arbeten är en förlängning av de arbeten som pågått i vattnet mellan Munkbron och Sjöbergsplan, där en kulvert byggs.

Munkbron

På Munkbron, mitt emot Sjöbergsplan, pågår arbete med att borra spont. Dessa arbeten är en del av byggandet av den sjökulvert som så småningom ska innehålla ledningar mellan Södermalm och Gamla stan. 

Arkeologi

Då Slussen är en plats med en lång historia av sjöfart och handel är det inte konstigt att vi hittar många historiska fynd när vi schaktar oss ned i marken. Ett tjugotal arkeologer arbetar sida vid sida med byggjobbarna så att inget av historiskt värde går förlorat under arbetet. 

Läs mer på Arkeologikonsults webbplats om utgrävningarna

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad