dcsimg
Rosa markering visar ungefärligt planområde där ny bebyggelse, park och torg med mera planeras.
Projekt Planerat

Stångholmsbacken

Vårberg

Syftet med projektet är att tillföra ca 350-400 nya lägenheter i blandad upplåtelseform samt möjliggöra för trygghetshöjande åtgärder. Projektet är initierat av befintliga fastighetsägare och tomträttshavare som gemensamt gått samman för att ta ett helhetsgrepp kring Stångholmsbacken.

Bostäder vid Stångholmsbacken

Bostäder, förskola och ökad trygghet vid Stångholmsbacken. 

Syftet med projektet är att pröva möjlighet att tillföra ca 350 - 400 lägenheter i blandad upplåtelseform samt möjliggöra för trygghetshöjande åtgärder. Inom området prövas även möjlighet att uppföra en förskola. Projektet är initierat av befintliga fastighetsägare och tomträttshavare som gemensamt gått samman för att ta ett helhetsgrepp kring Stångholmsbacken.

Projektet är ett kompletteringsprojekt i befintlig miljö. Utgångspunkten är att skapa attraktiva stadsrum, i kombination med fler bostäder. Bebyggelse, i form av flerbostadshus med lokaler i bottenvåning, prövas längs Stångholmsbacken, Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen. Gatorna kompletteras med gång- och cykelbanor. Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken och garagelängor längs Vårbergsvägen rivs och ersätts av bostadshus. Parkering löses under mark. Stångholmsparken tas i anspråk men parken kommer att ersättas inom planområdet, dels genom en parkyta vid Vårholmsbackarna, dels genom ett torg vid skärningen mellan parkstråk och Stångholmsbacken. Befintliga tunnlar avses tas bort och gatorna kommer utformas utifrån att passagerna över gatan ska bli trafiksäkra.

Stockholm växer

Stockholm är en miljonstad om några år. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Projektet bidrar med runt 330 bostäder i Vårberg med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

Tidplan

Samråd 23 april - 11 juli 2019
Granskning första eller andra kvartalet av 2020
Beslut i Stadsbyggnadsnämnden beräknas till slutet av 2020

Inblandade aktörer 

Anders Ivarsson AB
Brf Hasselholmen 1 
Fastighets AB Senator
Olov Lindgren AB
M2 Asset Management AB
Våtrumsteknik i Skandinavien AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Susanne Arvidsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad