dcsimg
Projekt Pågående

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vi bygger om Vasagatan för att möta dagens och framtidens behov. Gatan förändras och blir en mer välkomnande, levande och tryggare stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister. Välkommen till nya Vasagatan år 2021.

Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter är en av Stockholms mest trafikerade gator. Nu gör Stockholms stad omfattande insatser för att bygga om gatan till en mer välkomnande, levande och tryggare stadsgata med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny belysning. Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, och City i Samverkan deltar som samordnande part. 

Projektfakta

Vasagatan blir en levande stadsgata

Stockholms stad bygger från år 2018 till 2021 om Vasagatan till en mer levande stadsgata med bredare trottoarer, fler träd, ny belysning och fler sittplatser samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får bättre cykelbanor. Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken, vilket görs klart under sommaren 2018.

Området som ska byggas om i projekt Vasagatan

Gångbanor och gestaltning

Vasagatan får bredare trottoarer med fler sittplatser, cykelparkeringar, trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan förbättras genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan.

67 nya träd av arten Zelkova Serrata anpassade till stadsmiljö planteras längs med sträckan och ersätter dagens 43 träd.

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik kommer att vara separerade i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, byter övergångsstället och cykelpassagen plats. Det ger mer utrymme får både gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Buss- och biltrafikens framkomlighet minskas då ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h.

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken byggs om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron och ger lägre hastigheter och ökad säkerhet.

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser byggs mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De nuvarande busshållplatserna framför Centralstationen försvinner för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Taxiplatser framför Centralstationen behöver förbättras. Infarten flyttas därför så att både infart och utfart blir på samma ställe. Den nya lösningen ger ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Skapar bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister räcker inte till samtidigt som trafiksäkerheten behöver förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på 750 meter, byggs om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Projektet genomförs 2018–2021

I januari 2018 började vi bygga om gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen. I augusti börjar vi bygga på Norra Bantorget och Östra Järnvägsgatan, och senare under hösten vid Järnvägsparken. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att vi kommer att bygga på flera platser samtidigt under perioden. Under byggtiden begränsas framkomligheten för kollektivtrafik, biltrafik, gående och cyklister i området. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med år 2021. 

Stockholms stad och fastighetsägare genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att ta del vårt nyhetsbrev med information om vad som händer i projektet, anmäl dig till nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad