dcsimg
Projekt Pågående

Vasagatan rustas upp

Norrmalm

Vi bygger om Vasagatan för att möta dagens och framtidens behov. Med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd, fler sittplatser och ny belysning växer en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata fram, med människan i centrum. Välkommen till nya Vasagatan år 2021.

Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan och många hotellverksamheter är en av Stockholms mest trafikerade gator. Från 2018 till 2021 förändras Vasagatan och ger plats för bredare trottoarer, fler träd, ny gatubelysning och fler sittplatser samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Även Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får bättre cykelbanor.

Projektet delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, och City i Samverkan deltar som samordnande part.

Projektfakta

Vi bygger nya Vasagatan från 2018 till 2021

Projektet startade i augusti 2018. Arbetet genomförs i etapper, vilket innebär att vi kommer att bygga på flera platser samtidigt. Under byggtiden begränsas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister i området. Vi gör tillfälliga omläggningar av trafiken för att minimera påverkan i den mån det går. Ombyggnaden av Vasagatan beräknas pågå fram till och med 2021.

Området som ska byggas om i projekt Vasagatan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att ta del av vårt nyhetsbrev med information om vad som händer i projektet, anmäl dig till nyhetsbrev.vasagatan@stockholm.se.

Aktuellt i projektet

I slutet av oktober startade vi arbeten på södra delen av Vasagatan. I ett första steg tog vi bort refugen framför Centralstationen. Träden i refugen ersätts senare under projektet av totalt 67 nya friska träd längs hela gatan.

Påfarten till Centralbron stängs av och byggs om

Måndag den 3 december påbörjar vi arbetet med att bygga om påfarten från Vasagatan till Centralbron, det så kallade Söderkopplet. Det innebär att fordonstrafiken i riktning söderut från Vasagatan till Centralbron istället leds om via Klara Vattugränd, Klara Västra Kyrkogata och Klara Södra Kyrkogata till Vattugatan för att där ta påfart Centralbron. Bilar kommer även framöver att kunna färdas i båda riktningarna på Vasagatan förbi arbetsområdet. Arbetet med Söderkopplet beräknas vara klart i januari 2019. Kartan nedan visar hur trafiken till Centralbron hänvisas under byggtiden.

Karta som visar hur trafiken hänvisas under tiden vi bygger om Söderkopplet: om via Klara Vattugränd, Klara Västra Kyrkogata och Klara Södra Kyrkogata till Vattugatan för påfart på Centralbron.

Att cykla eller gå mellan Centralstationen och Tegelbacken

Cyklister och gående påverkas av arbetena med Söderkopplet, men kommer att ha framkomlighet under hela byggperioden. Gångbanorna på västra sidan längs med Vasagatan, mellan Järnvägsparken och Centralplan, stängs av och gående hänvisas till befintlig gångbana närmast Centralstationen. Cyklister kan färdas förbi arbetsområdet i ett cykelfält som gränsar till körbanan. Kartan nedan visar hur gående och cyklister hänvisas under byggtiden.

Karta som visar framkomligheten för cyklister och gående på Vasagatans västra sida under tiden vi bygger om Söderkopplet.

Första delen av Östra Järnvägsgatan är klar

På Östra Järnvägsgatan, mellan Olof Palmes gata och Gamla Brogatan, har vi byggt klart en ny cykel- och gångbana. Det är den första delen av projektet som blivit färdig. Vi planerar att bygga nästa del av Östra Järnvägsgatan, mellan Barnhusgatan och Olof Palmes gata, under våren 2019.

Nya hållplatser för nattbussarna på Vasagatan

Vasagatan trafikeras idag av 25 nattbusslinjer. Det kommer inte att finnas plats för alla nuvarande busslinjer på Vasagatan under ombyggnaden och när gatan är klar. Flera busslinjer får därför nya hållplatslägen på Kungsbron och Klarabergsviadukten. Några linjer kommer också att finnas kvar på Vasagatan.
Aktuell trafikinformation på SL:s webbplats

Övriga arbeten i området kring Vasagatan

Ellevio gör gatuarbeten i City

Mellan september 2018 och december 2019 bygger Ellevio om elnätet på Norrmalm. Arbeten pågår bland annat på Norra Bantorget och Olof Palmes gata, vilket påverkar framkomligheten för trafiken på och omkring Vasagatan. På Ellevios webbsida finns mer information om vilka gator i City som berörs av arbetena.
Ellevio bygger om elnätet på Norrmalm

En levande stadsgata med bättre förutsättningar för gående och cyklister

Vasagatan är ett av de mest trafikerade gång- och cykelstråken i City. Ytorna för gående och cyklister räcker inte till samtidigt som trafiksäkerheten behöver förbättras. Hela gatan från Tegelbacken till Norra Bantorget, en sträcka på 750 meter, byggs om för att ge bättre förutsättningar för gående och cyklister.

Gångbanor och gestaltning

Vasagatan får bredare trottoarer med sittplatser, cykelparkeringar, nya trädplanteringar och förbättrad belysning. Tillgängligheten på Vasagatan förbättras genom anpassning av entréer och övergångsställen, nya ledstråk och fler sittplatser längs med gatan.

Träd och grönska

Nya Vasagatan får fler träd och nya blomsterplanteringar längs gatan. Eftersom många av dagens 43 träd på Vasagatan är i dåligt skick tar vi under projektets gång bort de gamla träden och planterar 67 nya friska träd. De nya träden är av arten Zelkova serrata, som är lämpligt för gatumiljöer och får vackra höstfärger. De nya träden får också bättre förutsättningar att växa med växtbäddar med stenkross och biokol.

Cykelbanor

Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan får sammanhängande cykelbanor av bra standard enligt cykelplanens riktlinjer. Gatorna ingår i ett cykelpendlingsstråk som förbinder Tegelbacken med Torsgatan och är en central länk i det regionala cykelvägnätet. Ytorna för gång- och cykeltrafik kommer att vara separerade i så stor utsträckning som möjligt. Vid Tegelbacken, mellan Vasagatan och kajen, har vi byggt en bättre passage för gående och cyklister.

Trafiksäkerhet

Vasagatans nya utformning innebär att gående och cyklister får bättre framkomlighet och större säkerhet. Framkomligheten för buss- och biltrafikens framkomlighet minskar eftersom ett körfält tas bort. Hastighetsgränsen på Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan föreslås sänkas från 50 km/h till 40 km/h.

Påfarten mot Centralbron vid Järnvägsparken byggs om och får en vinkelrät anslutning mot Vasagatan. Det skapar möjlighet för biltrafiken att svänga vänster från Tegelbacken mot Centralbron, vilket ger lägre hastigheter och ökad säkerhet.

Buss- och taxitrafik

Nya busshållplatser byggs mellan Gamla Brogatan och Mäster Samuelsgatan, vid entréerna till tunnelbanan och den nya pendeltågsstationen för Citybanan. De nuvarande busshållplatserna framför Centralstationen försvinner för att ge plats åt sammanhängande cykelbanor.

Taxiplatsen framför Centralstationen behöver förbättras. Infarten flyttas därför så att både infart och utfart blir på samma ställe. Den nya lösningen ger ökad trafiksäkerhet och fler uppställningsplatser för taxi.

Gång- och cykelpassage vid Tegelbacken

Inför ombyggnaden av Vasagatan har vi även förbättrat gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken, vilket gjordes klart under sommaren 2018. Under hösten 2018 avslutas arbetet med att vi lägger ny asfalt i korsningen samt på cykelbanan längs kajen. När asfalteringen är klar kommer vi också att måla färdigt linjer och cykelsymboler.

Samarbete mellan staden och fastighetsägare

Stockholms stad planerar och genomför projektet som delfinansieras av tolv fastighetsägare, Management Vasagatan, där City i Samverkan deltar som samordnande part.

De tolv fastighetsägarna i Management Vasagatan utgörs av: Vasakronan, Hufvudstaden, Axfast, Jernhusen, Fabege, Folksam, AFA Fastigheter, DNB, SPP/Storebrand, Union, Statens Fastighetsverk och Olov Lindgren.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykel-diskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad