dcsimg
En hus under byggnation. På taket syns en byggarbetare.

Bostäder

När Stockholm växer mer än någonsin behövs också nya bostäder. Under perioden 2010 till 2030 har Stockholm som mål att det ska byggas 140 000 nya bostäder.

För att nå målet om så många nya bostäder finns flera milstolpar på vägen. Mellan 2014 till 2020 ska 40 000 nya bostäder vara påbörjade och ytterligare fem år senare ska siffran vara uppe i 80 000 påbörjade bostäder.

För att målen ska nås måste i snitt 6 667 nya bostäder påbörjas per år fram till år 2020. Därefter krävs cirka 8 000 påbörjade bostäder per år.

I slutet av 2017 hade 63 procent eller 25 172 stycken av målet om 40 000 nya bostäder mellan 2014 och 2020 påbörjats. Tittar man på hela perioden, mellan 2010 och 2030, har 45 601 bostäder av 140 000 påbörjats.

För att en bostad ska räknas som påbörjad i stadens statistik ska byggnadens bottenplatta ha gjutits.

Flera steg för att bostäder ska skapas

Staden arbetar på flera sätt för att antalet bostäder ska öka.

Detaljplaner

För att bostäder ska kunna byggas på en bit mark måste det finnas en detaljplan som bestämmer att marken får användas till bostäder och vilken byggrätt en fastighet har.

Arbetet startar med en så kallad startpromemoria, start-PM, som innebär att stadens tjänstemän börjar titta på förutsättningarna för att ändra detaljplanen så att bostäder kan byggas på platsen. Om förutsättningarna är bra tas ett förslag till detaljplan fram. När detaljplanen beslutats och vunnit laga kraft kan bostadsbygget börja.
Stadsbyggnadsprocessen

För 2017 var målet 8 000 bostäder i godkända och antagna detaljplaner. Under året godkändes eller antogs 8 648 bostäder.

Markanvisningar

En markanvisning är en form av option som ger byggaktörer rätt att under vissa villkor ensamt få förhandla med staden om att få bygga bostäder eller annat på en del av stadens mark. En markanvisning sker genom till exempel anbud eller tävling. Innan beslutet om vilken byggaktör som får markanvisningen analyserar stadens förvaltningar lämplighet och platsens förutsättningar.

I budgeten varje år sätts ett mål för hur många bostäder som ska markanvisas och hur stor del som ska vara bostadsrätt respektive hyresrätt inklusive studentbostäder. För 2017 var målet att markanvisa 8 500 nya bostäder, varav hälften skulle vara hyresrätter. Resultatet blev 8 651 bostäder, varav 63 procent hyresrätter.

Planerade bostäder

Bostadsprojekt där planprocessen är igång.

Uppdaterad